ارزیابی طراحی مرکز استعدادها و توانایی های کودکان با رویکرد خلاقیت و نوآوری با استفاده از مدل معادلات ساختاری نمونه موردی : منطقه 5 تهران

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 365

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CEUCONF06_0368

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1398

چکیده مقاله:

از مهمترین نیازهای هر جامعه، تعلیم و تربیت افرادی است که با اتکا به نیروی اراده و تعقل خویش، خلاقانه بیاندیشند و به جای وابستگی یا تقلید صرف از دستاوردهای دیگران، خود مولد دانش، فناوری و فرهنگ مناسب برای زندگی مستقل در عصر دانایی باشند. یکی از ویژگی های انسان که پرورش آن می تواند در پیشرفت فرد در جامعه موثر باشد، خلاقیت است. از آنجا که بهترین زمان برای تربیت و شکوفایی استعدادها، دورهی کودکی است، چگونگی رشد و پرورش نیروی خلاقیت کودکان به عنوان یک نیاز بشری در تمام ابعاد زندگی آیندهی آنان مطرح است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر طراحی مرکز استعدادها و توانایی کودکان با رویکرد خلاقیت و نوآوری بر شکوفایی خلاقیت کودکان در شهرک اکباتان تهران است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی، اسنادی، پیمایشی مبتنی بر پرسشنامه محقق ساخته است. جامعه آماری خانوارهای ساکن شهرک اکباتان، روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 375 است. جهت تجزیه و تحلیلی داده ها از نرم افزارهای SPSS و لیزرل استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که فضاهای آموزشی در رشد و شکوفایی خلاقیت های آنان تاثیرگذار هستند و فضاهای خلاق سبب رشد خلاقیت کودکان خواهد شد. بعد سرزندگی با مقدار(T =8/99 و β =0/7 ؛ بعد تنوع T =8/39) و β =0/63؛ بعد جذابیت T =5/97 و β =0/39 و بعد مشارکت T =9/19 و ( β =0/75 بر رشد خلاقیت کودکان موثر است، بنابراین در طراحی مراکز استعداد کودکان هر چقدر بیشتر به این ابعاد توجه شود، خلاقیت کودکان را در پی خواهد داشت.

نویسندگان

مهدیه علی اکبرلو

کارشناس ارشد معماری، گروه هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه، ایران

عباس غفاری

دکترای معماری، استادیار، دانشگاه هنرو معماری تبریز، تبریز، ایران