نقش مدیریت شهری و شهرداری در توسعه کالبدی - فیزیکی شهرها با تاکید بر تغییر کاربری اراضی (مطالعه موردی: شهر چالوس)

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 743

فایل این مقاله در 25 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GCONF01_090

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1398

چکیده مقاله:

شهر بارزترین نمود حیات انسانی میباشد که نیازمند توجه و اهتمام فراوان به فرایند رشد و توسعه آن است. توسعه وگسترش کالبدی یک شهر بسیار پیچیده میباشد، چرا که برآیند فیزیکی تعامل ظریف انسان، محیط وغیره در طی قرنهاست.این امر تاثیر مهمی بر کارایی اقتصادی و کیفیت محیط شهری دارد با این حال توسعه کالبدی شهر مورد پایش لازم قرار نمی گیرد و در نتیجه ناکارآمدیهای مهم ناشی از توسعه فیزیکی بدون برنامه و ضعیف، اغلب نادیده گرفته میشود، تاجایی که زمان برای هرگونه اقدامی از دست میرود. در این میان مدیریت شهری با تعیین اهداف و برنامه ها پرداخته و فعالیت عناصر مختلف شهری را هماهنگ نموده و نقش به شدت تاثیرگذاری در همه شئون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دارند.هدف اصلی این تحقیق بررسی عملکرد و نحوه ی دخالت مدیریت شهری در توسعه ی کالبدی- فیزیکی شهر است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و با استفاده از طرحهای جامع و تفضیلی می باشد. در این تحقیق از نرم افزار Gis برای بهتر نشان دادن کاربریهای شهری استفاده شده است.کاربری اراضی شهرچالوس سطحی معادل 1528/3هکتار مورد بررسی قرار گرفته است که حدود775 /3 هکتار به عملکردهای شهری و معادل 755/9 هکتار از سطح مورد بررسی فضاهای باز اعم از باغات، زراعی بایر و مخروبه، مسیل و رودخانه و ساحل میباشد. از مجموع 775/5 هکتار بافت پر شهر، حدود 411/3 هکتار به کاربری مسکونی، حدود 9/1هکتاربه کاربری آموزشی،10/3 هکتار سطح کاربری آموزشی عالی ، 104 هکتار به کاربریهای خدمات رفاه عمومی، 195/8 هکتارنیز به حمل و نقل و انبارداری تعلق گرفته است. نتایج به دست آمده نشان میدهد که نقش مدیران شهری در تدوین و اجرای طرحها و تحقق پذیری توسعه شهری با تاکید مشارکت عمومی شهروندان پررنگتر میباشد و همچنین ساختار تشکیلاتی وسطح تحصیلات و تخصص مدیران شهری در عملکرد بهینه و دستیابی به اهداف مدیریت شهری نقش بسیار مهمی دارد. و در نهایت با ارائه راهکارها و پیشنهادات سعی میشود که به تحقق پذیری باور نقش مدیران شهری در ایجاد محیطی امن، همراه باآسایش و سلامتی جان و روان با توجه به محتویات طرحهای توسعه شهری میباشد.

کلیدواژه ها:

مدیریت شهری ، توسعه فیزیکی و کالبدی ، کاربری اراضی ، شهر چالوس

نویسندگان

مرجان پوریوسفی

کارشناس ارشد رشته شهرسازی گرایش برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز