بررسی جایگاه کارآفرینی سازمانی در مرکزآموزش علمی کاربردی شهرداری سرباز

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 365

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MODIRACONF03_083

تاریخ نمایه سازی: 24 مرداد 1398

چکیده مقاله:

دنیای پر رقابت سازمانی بگونه ای است که سازمانها همواره باید تغییر را بعنوان یکی از محورهای اصلی رقابت نگاه کنند و این تغییرات و نوآوری در سازمان ها از طریق کارآفرینی سازمانی محقق می شود. دانشگاه کارآفرین دانشگاهی است که باید دو وظیفه راانجام دهد نخست آنکه باید کارآفرینان آینده را آموزش دهد، افرادی که کسب و کاری ایجاد کنند و همچنین روحیه کارآفرینانه را دردانشجویان در تمام حوزه توسعه دهد. دوم اینکه باید خودش کارآفرینانه عمل کند مراکز رشد کسب و کار را سازماندهی کنند وپارک فناوری و مواردی نظیر آن را ایجاد کند دانشجویان را در این سازمان ها درگیر کند. بنابراین هدف از این مطالعه، بررسی جایگاه کارآفرینی سازمانی در مرکزآموزش علمی کاربردی شهرداری سرباز است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ امکان کنترل متغیرها از نوع تحقیقات غیرآزمایشی و در دسته بندی تحقیقات غیر آزمایشی از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی می باشد و از لحاظ نوع داده ها، کمی است که بصورت پیمایشی در مرکز علمی کاربردی شهرداری سرباز به اجرا در آمد. جامعه آماری شامل دانشجویان و کارمندان علمی کاربردی شهرداری سرباز می باشد. که در آن جامعه (N) در حدود 350 نفر میباشد که حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 90نفر انتخاب شد و 90پرسشنامه در جامعه مورد نظر پخش شد. در تحقیق حاضر برای ارزیابی کارآفرینی سازمانی ازپرسشنامه سازمانی مارگریت هیل استفاده شده، روش نمونه گیری تصادفی ساده است و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کلموگروف اسمیرنوف، آزمون تی تک نمونه ای و آزمون رتبه ای فریدمن، استفاده شده است. یافته ها نشان می دهندکارآفرینی سازمانی با عملکرد سازمانی رابطه ای معنی دار باهم دارند، کارآفرینی کلیدرشدوتکامل وتوسعه اقتصادنوین محسوب می گردد، و عملکرد یکی ازچالش های سازمانهای بخش خصوصی، دولتی وعمومی است. و متغیرهایی چون نگرش فردی، وضعیت پاداش، رهبری کارآفرین و ... بر کارآفرینی سازمانی تاثیرگذارند.

کلیدواژه ها:

کارآفرینی ، دانشگاه کارآفرین ، کارآفرینی سازمانی ، علمی کاربردی شهرداری سرباز

نویسندگان

هارون کمال زئی

مدرس مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری سرباز

اسحق رحیمی

مدرس مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری سرباز

یاسر ملکرئیسی

مدرس مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری سرباز

مولابخش بلوچ

کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی