بررسی رابطه بین معیارهای اقتصادی و خانوادگی و معیارهای اجتماعی با تعهد سازمانی کارکنان شهرداری شهرستان زرندیه

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 449

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IMSYM05_052

تاریخ نمایه سازی: 18 مرداد 1398

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با موضوع بررسی رابطه بین معیارهای اقتصادی و خانوادگی و معیارهای اجتماعی با تعهد سازمانی کارکنان شهرداری شهرستان زرندیه صورت پذیرفت. این تحقیق از نظر هدف کاربردی، از نظر روش اجرا توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش متشکل از کارکنان شهرداری شهرستان زرندیه متشکل از 158 نفر به شرح زیر میباشد. روش نمونه گیری در این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و فرمول کوکران 112 نفر به عنوان حجم نمونه درنظر گرفته محاسبه می شود و پرسشنامه ها در میان این گروه جهت گرداوری داده ها توزیع خواهد گردید.در این پژوهش جهت سنجش متغیرها از پرسشنامه استاندارد پارسا و همکاران (2014) شامل 31 گویه(که در این مقاله از 10 سوال که شامل دو مولفه معیارهای اقتصادی - خانوادگی ومعیارهای اجتماعی) بهره گرفته شده است . روایی پرسشنامه از طریق روش روایی محتوا مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن توسط آلفای کرونباخ تست شد که برای همه ی متغیرها بالای 0.7 بدست آمد که نشان از تایید پایایی پرسشنامه می باشد. داده های حاصل از پرسشنامه در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های آماری نشان داد که ضریب همبستگی بین متغیر معیارهای اقتصادی و خانوادگی با تعهد سازمانی 0/28 می باشد که بیانگر رابطه ی قوی و مستقیم میباشد همچنین که مقدار ضریب همبستگی بین معیارهای اجتماعی با تعهد سازمانی برابر 0/44 شده است که بیانگر رابطه ی قوی و مستقیم میباشد.

کلیدواژه ها:

معیارهای اقتصادی و خانوادگی ، معیارهای اجتماعی ، تعهد سازمانی ، شهرداری زرندیه.

نویسندگان

بی تا پارسا

گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی ناصر خسرو، ساوه، ایران

مجید فاتح پور

گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی ناصر خسرو، ساوه، ایران

فاطمه میرگلوبیات

دانشجوکارشناسی ارشد مدیریت، دانشکده علوم انسانی، موسسه آموزش عالی ناصر خسرو، ساوه، ایران