بررسی رابطه بین کمال گرایی و خودکارآمدی فردی با عملکرد نوآورانه کارکنان شهرداری اردبیل

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 520

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMCCONF02_013

تاریخ نمایه سازی: 18 مرداد 1398

چکیده مقاله:

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین کمال گرایی و خودکارآمدی فردی با عملکرد نوآورانه کارکنان شهرداری اردبیل می باشد. از لحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی، از لحاظ روش انجام تحقیق توصیفی و همبستگی می باشند. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان شهرداری اردبیل) میباشند که تعداد آنها برابر 1992 نفر می باشد. روش مورد استفاده برای نمونه گیری روش تصادفی ساده است. برای تعیین حجم نمونه نیز از جدول مورگان استفاده شده است که طبق این جدول تعداد نمونه آماری برابر 299 بدست آمده است. تحقیق حاضر در دو بخش نظری و عملی انجام شده است. در بخش نظری، اطلاعات لازم با استفاده از روش کتابخانه ای و استادی بدست آمد و در بخش عملی، برای جمع آوری اطلاعات از روش میدانی و از پرسشنامه استاندارد استفاده گردیده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و با آزمون رگرسیون چندگانه و پیرسون انجام گرفته است و نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین کمال گرایی مثبت و عملکرد نوآورانه رابطه مستقیم و کمال گرایی منفی با عملکرد نوآورانه رابطه معکوس وجود دارد. با عملکرد نوآورانه کارکنان شهرداری اردبیل رابطه معناداری وجود دارد و همچنین بین ابعاد خودکارآمدی فردی (گرایش به آغازگری کارها، میل به گسترش تلاش، روش متفاوت در رویارویی با موانع) با عملکرد نوآورانه کارکنان رابطه معناداری وجود دارد

نویسندگان

مینا اطهرنیار

گروه مدیریت اجرایی ، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.