آسیب شناسی استقرار مدیریت دانش بین شرکت های خصوصی و دولتی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 994

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MIEACONF02_117

تاریخ نمایه سازی: 26 تیر 1398

چکیده مقاله:

افزایش حجم اطلاعات در سازمان یک نوع سردر گمی ایجاد نموده است و اغلب سازمان های ایرانی غرق دراطلاعات هستند ولی همچنان تشنه دانش می باشند لذا مدیران سازمان به دنبال راهکارهایی جهت حفظ ومدیریت دانش در سازمانشان میباشند. تحقیق حاضر به بررسی نقش زیرساختها در مدیریت دانش می-پردازد.جامعه پژوهش حاضر شامل کارکنان و کارشناسان نیروگاه های سیکل ترکیبی می باشد. به منظوراندازه گیری نمونه پژوهش، از فرمول کوکران برای تعیین حجم نمونه استفاده شده است که تعداد نمونهبرابر با 142 شد و روش نمونه گیری تصادفی ساده میباشد. به منظور سنجش متغیرهای پژوهش ازپرسشنامه استاندارد استفاده شده است و برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش حداقل مربعاتجزئی (PLS) استفاده شد. نتایج حاکی از این است زیرساخت های سازمانی بر مدیریت دانش اثر مثبت ومعناداری دارد و زیرساختهای سازمانی میتواند مدیریت دانش را در سازمان ها تحت تاثیر قرار دهد.

نویسندگان

سمیه تاج آبی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی یزد، یزد، ایران

محمدرضا دهقانی اشکذری

استادیار، گروه مدیریت کارآفرینی، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد