اندازه گیری مقادیر طبیعی پارامترهای هماتولوژیک شترمرغ های نابالغ

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 613

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

THVC16_1242

تاریخ نمایه سازی: 11 اردیبهشت 1398

چکیده مقاله:

امروزه پرورش شترمرغ صنعتی نوین در حال پیشرفت در ایران می باشد. لازمه موفقیت در این صنعت توجه به انجام معاینات مداوم به کار بستن ابزار تشخیصی مختلف برای اطمینان از سلامت شترمرغ ها است. در این میان انجام آزمایشات خون شناسی به عنوان یکی ازابزار تشخیصی، اهمیت زیادی دارد. هدف از انجام این مطالعه تعیین مقادیر مرجع فاکتورهای هماتولوژیک شتر مرغ نابالغ بوده است. از 20 شترمرغ نابالغ یک ساله به ظاهر سالم از نژاد Camelus Struthio از محل ورید وداجی 2/5 میلی لیتر خون تهیه در لوله های حاوی EDTA جمع آوری شد. در آزمایشگاه تعداد کل گلبولهای قرمز، تعداد کل گلبولهای سفید، تعداد پلاکتها، هماتوکریت حجم متوسط گلبولی،میزان تقریبی هموگلوبین غلظت متوسط هموگلوبین در گلبول قرمز در هر دو گروه نر ماده تعیین گردید. از نمونه های خون گسترش نازک تهیه شد پس از رنگ آمیزی رایت، شمارش تفکیکی گلبولهای سفید انجام شد. نتایج به شرح زیر گزارش می گردد: دامنه میزان هماتوکریت شترمرغ های نر ماده به ترتیب 34±3/6% 33±4/7% بود. دامنه تعداد کل گلبول های قرمز برحسب میکرولیتر در جنس های نر ماده به ترتیب 2/2±0/4 ×106 و1/4±0/3×106بود. دامنه تعداد کل گلبول های سفید برحسب میکرولیتر در جنس های نر ماده به ترتیب 13800±1400 13750±1000 بود. دامنه حجم متوسط گلبولی بر حسب فیمتولیتر (fl) درجنس های نر ماده به ترتیب 159/4±12/8 160±19/1 بود. میانگین هموگلوبین بر حسب گرم در دسی لیتر در جنس های نر ماده به ترتیب 11/3±1/2 11±1/6 بود. میانگین غلظت متوسط هموگلوبین در گلبول قرمز شترمرغ های نابالغ جنس های نر ماده برحسب پیکوگرم به ترتیب 52/5±7 82/1±5/2 بود. دامنه شمارش تفکیکی گلبول های سفید به ترتیب در جنس نر ماده شامل: هتروفیل (80%)11040±537 (81%)11137±275، لنفوسیت(16%)2208±307 (16%)2200±288، تعداد مونوسیت (3%)414±205 (2%)275 ±48 تعداد ایوزینوفیل (1%)138±108 (1%)138±45، تعداد بازوفیل (0/1%)14±50 (0/1%)14±22،تعداد ترومبوسیت در هر میکرولیتر 16680±3291/2 20980±2726/2 بود.

نویسندگان

سیده زینب پیغمبرزاده

گروه آموزشی دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، شوشتر، ایران.

شهاب الدین صافی

گروه آموزشی کلینیکال پاتولوژی، دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.

مهدی غیبی

دامپزشک بخش خصوصی، تهران. ایران