خانم دکتر سیده زینب پیغمبرزاده

Dr. Seyede zeynab Peyghambazade

استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183975)

2
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی