بررسی مقایسه ای شیوه توزیع الیاف کلاژن الاستیک سلولهای ماهیچه صاف عروقی در لایه میانی سرخرگ سبات مشترک در گوسفند بز

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 321

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

THVC16_1132

تاریخ نمایه سازی: 11 اردیبهشت 1398

چکیده مقاله:

هدف از این مطالعه بررسی شیوه توزیع الیاف کلاژن الاستیک سلولهای ماهیچه صاف عروقی در لایه میانی سرخرگ سبات مشترک در گوسفند بز بود. 10 راس گوسفند بالغ 10 راس بز بالغ همسن از نژاد لری بختیاری از کشتارگاه شهرکرد انتخاب شدند.مقاطع بافتی از نواحی بالایی، میانی پایینی لایه میانی دیواره سرخرگ سبات مشترک چپ نشان می دهند که میانگین درصد الیاف کلاژن در نیمه خارجی هر ناحیه به طور معنیداری بیشتر از میانگین درصد این الیاف در نیمه داخلی دیواره رگ بوده این روند در مورد الیاف الاستیک معکوس است .(P<0.05) میانگین درصد الیاف کلاژن الاستیک در لایهی میانی سرخرگ در بز از لحاظ عددی بیش تر از گوسفند بوده اما این تفاوت معنی دار نیست .(P> 0.05) هیچ تفاوت آماری معنیداری بین میانگین درصد الیاف کلاژن در نواحی بالایی، میانی پایینی سرخرگ مشاهده نشده (P> 0.05)؛ اما میانگین درصد الیاف الاستیک به طور معنی داری از بخش بالایی سرخ رگ به سوی بخش پایینی آن کاهش می یابد .(P<0.05) در هر دو گونه شمار سلولهای ماهیچهی صاف عروقی در واحد سطح در هر سه ناحیهی مورد مطالعه در نیمه خارجی لایه میانی رگ از لخاظ عددی بیشتر از نیمه داخلی بوده اما این تفاوتها از لحاظ آماری معنی دار نیست .(P> 0.05) میانگین شمار سلولهای ماهیچه صاف عروقی در هر دو گونه هیچ تفاوت آماری معنی داری در نواحی مختلف لایهی میانی دیوارهی سرخرگ نشان نمیدهد .(P<0.05) نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهند که در طول سرخرگ سبات مشترک، لایهی میانی سرخرگ در گوسفند بز سختی مشابه کشسانی متفاوتی دارند اما در عرض رگ هر دو ویژگی سختی کشسانی متفاوت است. سلولهای ماهیچه صاف عروقی در طول عرض لایه میانی سرخرگ سبات مشترک در هر دو گونه از توزیع همسان تری نسبت به الیاف کلاژن الاستیک برخوردارند.

نویسندگان

علی پرچمی

دانشگاه شهرکرد