آقای دکتر رحمت اله فتاحیان دهکردی

Dr. Rahmatollah Fatahian dehkordi

دانشیار علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

Researcher ID: (400003)

2
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور