بررسی اثر پروتیین جیره غذایی بر میزان بهره برداری از پروتیین خالص (NPU)،نسبت بازده پروتیین((PER ،نسبت بازده غذایی((FER وضریب تبدیل غذایی((FCR درمیگوی وانامی Litopenaeus) (vannamei)

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 415

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

THVC16_0110

تاریخ نمایه سازی: 11 اردیبهشت 1398

چکیده مقاله:

این تحقیق در پژوهشکده میگوی کشور در بوشهر انجام شد. نوع جیره غذایی با شماره4،3،2،1و5 با 20،25،30،35 و40 درصد پروتیین و3300 کالری انرژی در کیلوگرم ساخته شد پرورش میگو های گرمی به مدت 60 روز در شوریppt 45-40 انجام شد.نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد مطلوبترین میزان بهره برداری از پروتیین خالص (NPU) مربوط به جیره شماره بود که با جیره هایی 3و4 اختلاف معنی داری داشتP<0.05 هر چه میزان پروتیین جیره کاهش می یافت میزان بهره برداری از پروتیین خالص افزایش می یافت. نسبت بازده پروتیین((PER در جیره های مختلف با افزایش پروتیین جیره کاهش می یافت میزان بازده پروتیین در جیره شماره بالاتر از سایر جیره ها بود اختلاف معنی داری با جیره های شماره 4،3 و5 داشت(.(P<0.05بالاترین نسبت بازده غذاییFER مربوط به جیره شماره بود که اختلاف معنی داری با سایر جیره ها داشت(.(P<0.05 همچنین ضریب تبدیل غذایی((FCR در جیره شماره5 پایین تر از سایر جیره ها برابر1/40 بود که اختلاف معنی داری با سایر جیره ها داشتP<0.05

کلیدواژه ها:

میگوی وانامی ، پروتیین خالص (NPU) ، نسبت بازده پروتیین((PER نسبت بازده غذایی((FER وضریب تبدیل غذایی((FCR

نویسندگان

ابوالفضل عسکری ساری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

عباس متین فر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

وحیده کریمی ساری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز