مطالعه چگونگی عملکرد نوکلیوتید جیره بر شاخص های رشددر قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 175

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

THVC16_0106

تاریخ نمایه سازی: 11 اردیبهشت 1398

چکیده مقاله:

امروزه با توجه به افزایش روز افزون جمعیت جهان تقاضا برای محصولات غذایی آبزی بیشتر شده به نظر می رسد که در آینده سهم زیادی از این تقاضا از طریق آبزی پروری تامین شود. در ایران نیز پرورش ماهی با تولید ماهی قزل آلا شروع شد. پرورش این گونه در کشور طی سالیان اخیر افزایش چشمگیری داشته است امروزه تولید ماهی قزل آلا در استان چهارمحال بختیاری بیش از 10000 تن در سال است. نوکلیوتیدها از جمله ترکیبات داخل سلولی با وزن ملکولی پایین، از یک بنیان پورین یا پیریمیدین یک قند ریبوز یا -2دی اکسی ریبوز یک یا تعدادی گروه فسفات تشکیل می شوند. یکی از مهمترین فرضیه ها در مورد اثرات نوکلیوتید جیره در ماهی، در ارتباط با محرک های تنش زا است که هنوز این مساله بصورت ناشناخته باقی مانده است. با توجه به تحقیقات انجام شده بر روی آبزیان مختلف در این پژوهش تاثیر نوکلیوتید موجود در جیره بر شاخص های رشد بازماندگی آن مورد مطالعه قرار خواهد گرفت حد مطلوب نوکلیوتید در جیره ماهی قزل آلای تعیین خواهد گردید. همچنین این پژوهش می تواند به بهبود پرورش ماهی قزل آلا در شرایط ایران کمک نماید. مطالعه حاضر در مرکز پرورش ماهیان سردآبی لردگان انجام شده بچه ماهیان قزل آلا با میانگین وزنی -10 12 گرم درون تانک ها ذخیره سازی شدند. ماهیان نیز ابتدا با محلول درصد آب نمک ضدعفونی به تعداد 30 عدد در هر تکرار قرارداده شدند. بعد از مرحله سازگاری در ابتدای آزمایش زیست سنجی ماهیان انجام گردید. سپس با توجه به تیمارهای تعیین شده مکمل Optimunحاوی نوکلیوتید در مقادیر ./5 1/5و درصد به جیره کنترل اضافه شد. تیمار پنجم گروه شاهد بود که هیچگونه مکملی به آن اضافه نگردید. هر آزمایش بار تکرار شد. برای بررسی رشد ماهیان مقایسه بین تیمارها در هفته چهارم هفته هشتم از شاخص های رشد شامل درصد زنده مانی، درصد افزایش وزن بدن، ضریب تبدیل غذایی، ضریب رشد ویژه، میزان افزایش وزن بدن، شاخص کیفیت، نرخ بازده پروتیین ارزش تولیدی پروتیین استفاده شد که با استفاده از فرمولهای گوناگون محاسبه گردید. در نتیجه، نوکلیوتید جیره تاثیر مثبت معنی داری بر شاخص های رشد بازماندگی ماهی قزل آلای رنگین کمان به ویژه در مقادیر 1/5 2درصد نشان داد.

کلیدواژه ها:

جیره ، شاخص های رشد ، قزل آلای رنگین کمان ، بازده پروتیین

نویسندگان

احمد طهماسبی کهیانی

دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد دانشگاه علوم فنون دریایی خرمشهر

شفیق شفیعی

دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد دانشگاه علوم فنون دریایی خرمشهر

امین نعمت اللهی

دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد دانشگاه علوم فنون دریایی خرمشهر

سعید کیوان شکوه

دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد دانشگاه علوم فنون دریایی خرمشهر