بررسی مولفه کنترل بودجه و رابطه آن با سیستم های اطلاعات مدیریت

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,334

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MANAGECONF03_463

تاریخ نمایه سازی: 21 بهمن 1397

چکیده مقاله:

سیستم های اطلاعاتی مدیریت و کنترل بودجه سازمان هر دو مفاهیمی هستند مهم و اساسی که تحقیق بر روی هر یک واستفاده از ثمرات آن و پیاده سازی آن در مراکز صنعتی، سازمان های دولتی و خصوصی میتواند بسیار راهگشا و مفید باشد. درپژوهش حاضر به بررسی رابطه بین کنترل بودجه با سیستم های اطلاعات مدیریت در دانشکده های فنی و حرفه ای استانمرکزی پرداخته شده است. جامعه آماری در این تحقیق، کارکنان دانشکده های فنی و حرفه ای استان مرکزی می باشد کهحجم نمونه با توجه به جدول مورگان تعداد 183 نفر محاسبه گردید.برای گرد آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد استفادهگردید که برای تعیین پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ که ضریب آن برای پرسشنامه مذکور 0/88 محاسبهگردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss نسخه 24، در سطح آمار توصیفی از شاخص هایی نظیر فراوانی و درصد ورسم جداول و در سطح آمار استنباطی از روشهای آمار استنباطی از جمله آزمون کلموگروف - اسمرنوف برای آزمون نرمالبودن توزیع داده ها و آزمون پیرسون و رگرسیون برای آزمون فرضیهها استفاده شده است.نتایج در این پژوهش مشخص گردیدکه بین کنترل بودجه با سیستم های اطلاعات مدیریت در دانشکده های فنی و حرفه ای استان مرکزی رابطه معناداری وجود دارد.

نویسندگان

بی تا پارسا

گروه مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی ناصرخسرو، ساوه، ایران

فرهنگ آبرومندی

گروه مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی ناصرخسرو، ساوه، ایران

اکبر فخری

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی ناصرخسرو، ساوه، ایران