بررسی نقش بیمه حمل بار در عملکرد رانندگان سنگین ناجا

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 584

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MANAGECONF03_076

تاریخ نمایه سازی: 21 بهمن 1397

چکیده مقاله:

مقاله حاضر به بررسی میزان نقش بیمه حمل بار بر عملکرد رانندگان خودروهای سنگین ناجا پرداخته است که نتایجآن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل: هییت رییسه معاونت آماد و پشتیبانی ناجا و مدیرکل و کارشناسان حمل بار و بیمه ترابری ،رییس و کارشناسان مرکز ترابری و معاونین آماد و مدیران ترابری و رانندگانسنگین استان ها می باشد. مقادیر آلفای کرونباخ و شاخص CR برای تمامی سازه ها بالاتر از 0.781 است که به معنی پایایی مناسب سازه ها است. مقدار متوسط واریانس استخراج شده برای متغیرهای این تحقیق بین 0.5813 و 0.7845است که از مقدار حداقلی 0.5 بیشتر است که نشان دهنده روایی همگرایی مناسب سازه ها است .نتایج نشان داد که بیمهحمل بار، بر صرفه اقتصادی، کمترین تاثیر و بر کارایی، بیشترین تاثیر را در عملکرد رانندگان وسایل نقلیه سنگین ناجاداشته است.

نویسندگان

اصغر آقایی

استادیار گروه مدیریت، دانشگاه علوم انتظامی، تهران،ایران

محمود شوقی

مربی گروه مدیریت، دانشگاه علوم انتظامی، تهران، ایران

وحید مقیمی

گروه مدیریت، دانشکده اداری و پشتیبانی، دانشگاه علوم انتظامی، تهران، ایران

حمیدرضا سلمانی مجاوری

دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران