بررسی و تعیین رابطه توانمندسازی کارکنان با فرسودگی شغلی با نقش میانجی جو سازمانی (مطالعه موردی: شهرداری چابهار)

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 275

فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RMCE01_334

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1397

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه توانمندسازی کارکنان با فرسودگی شغلی با نقش میانجی جو سازمانی انجام شده است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارکنان شهرداری چابهار بود. با توجه به تعداد کل کارکنان و محدود بودن آن ها کل جامعه آماری به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد. برای گردآوری داده های پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد توانمندسازی، فرسودگی شغلی و جو سازمانی استفاده شد. داده های تحقیق پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزارهای آماری Lisrel وSPSS تحلیل شدند اثر مستقیم توانمندسازی بر فرسودگی شغلی منفی و معنادار بود. اثر مستقیم توانمندسازی بر جو سازمانی مثبت و معنادار بود. اثر مستقیم جو سازمانی بر فرسودگی شغلی منفی و معنادار بود. اثر غیر مستقیم توانمندسازی بر فرسودگی شغلی با نقش میانجی جو سازمانی منفی و معنادار بود. در نتیجه از عوامل اثر گذار بر کاهش فرسودگی شغلی می تواند توانمندسازی و جو سازمانی می باشد.

نویسندگان

آرزو نظام دوست

دانشجوی رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی

احمد جعفری

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

اکرم سلیمان نژاد

کارشناس ارشد علم و اطلاعات