بررسی تاثیر مولفه های گردشگری پایدار بر اکوتوریسم روستاهای شهرستان بویراحمد

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 444

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NGTU01_022

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1397

چکیده مقاله:

روستاهای شهرستان بویراحمد به دلیل تنوع چشم اندازها و عوارض طبیعی و زمین شناختی، و اماکن سیاحتی و زیارتی و آثار بینظیر هنری میتواند به صورت یکی از مناطق اکوتوریستی دنیا مطرح شوند. هدف مقاله ی حاضر، بررسی تاثیر مولفه های گردشگری پایدار بر اکوتوریسم روستاهای شهرستان بویراحمد میباشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات به دو اسنادی میدانی میباشد در روش اسنادی و مطالعات کتابخانهای اقدام به جمع آوری تعاریف، نظریات، تیوری ها و مستندات شده است که اغلب از طریق مطالعات میدانی قابلدسترسی نیست. بخش قابل توجهی از اطلاعات نیز از طریق پرسشنامه از شهروندان و کارشناسان خبره مربوطه ساکن در روستاهای شهرستان بویراحمد در حدود 200 نفر به دست آمده است. یافته های بهدستآمده در این تحقیق، از طریق روشهای آماری نرم افزار (SPSS) مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است. نتایج حاکی از آن است که بین مولفه های گردشگری پایدار و اکوتوریسم روستاهای شهرستان بویراحمد رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد، یعنی هر مقدار مولفه ها هماهنگ تر باشد و ارتباطات بیشتر بین گردشگری پایدار و این مولفه ها برقرار شود، به همان اندازه امکان دستیابی به توسعه ی گردشگری پایدار بیشتر خواهد شد. بخش زیست محیطی در رتبه ی اول قرار دارد. فزون بر آن بخش کالبدی در رتبه دوم قرار گرفت و بخش اجتماعی در رتبه سوم قرار گرفت. این در حالی بود که بخش اقتصادی در رتبه چهارم یعنی در رتبه آخر در رابطه با گردشگری پایدار قرار میگیرد. نتایج پژوهش نشان میدهد که اکوتوریسم در روستاهای شهرستان بویراحمد رابطه مثبت و مستقیمی با مولفه های گردشگری پایدار دارد.

نویسندگان

حسنعلی ترنج

پژوهشگرآزادعلوم انسانی دکترای جغرافیای برنامه ریزی روستایی شهریاسوج ایران