نقش گسل قم-زفره و بیدهند در رسوبگذاری سازند قم در گستره کاشان

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 434

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JNFMEG-2-4_002

تاریخ نمایه سازی: 30 مرداد 1401

چکیده مقاله:

در این مطالعه، نقش گسل قم زفره ، گسل بیدهند و ساختارهای مرتبط با این دو گسل در ر سوبگذاری و تغییرات رخساره سازند قم موردبررسی قرار گرفته است. امتداد گسل های معکوس و راندگی مرتبط با گسل قم- زفره، به همراه موقعیت هندسی چینه ای گسترش یافتهبا این گسل ها، نشانگر تاثیر حرکت راستالغز گسل قم- زفره در زایش و تکوین آن ها در یک ساختار گل گونه مثبت است. وجود سازند قمبا راستای شمال، شمال باختر -جنوب، جنوب خاور در پهنه گسلی قم زفره در باختر و جنوب باختر کاشان گویای این حقیقت است کهگسل های موجود در این پهنه، در رژیم کششی حاکم در الیگو-میوسن و میوسن سازوکار نرمال داشته و سبب تشکیل سازند قم در حوضههای گرابن ما بین خود گردیده اند. در رژیم فشارشی میوسن پسین تا کنون گسل های نرمال در نتیجه ی پدیده وارونگی تکتونیکی، بهگسل های معکوس تبدیل شده و سبب راندگی سازند قم بر روی واحد های جوان تر گردیده اند. روند مشابه گسل های پهنه گسلیراستالغز قم -زفره ی کاشان با محور تاقدیس های موجود بیانگر این است که حرکت رو به شمال صفحه عربستان بر روی روند هایشمال باختر -جنوب خاور موجود در این بخش از ایران مرکزی به صورت فشاری- برشی عمل نموده و گسل های معکوس و راستالغزموازی یکدیگر و چین خوردگی مرتبط با گسلش را پدید آورده است.

نویسندگان

مریم ده بزرگی

دانشگاه خوارزمی،دانشکده علوم زمین،گروه زمین شناسی

جهانبخش دانشیان

دانشگاه خوارزمی،دانشکده علوم زمین،گروه زمین شناسی