بررسی عوامل موثر بر میزان مصرف ماهی در بین خانوارهای شهر ارومیه

سال انتشار:

1397

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

541

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICSE01_013

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1397

چکیده مقاله:

گوشت ماهی یکی از انواع غذاهای سالم و منبع تامین کننده پروتیین باارزش حیوانی برای انسانهااست که متاسفانه مصرف آن در جامعه ما ناچیز بوده و در سبد خانوارها کمتر دیده میشود، لذا هدف تحقیق حاضر، بررسی عوامل موثر برمیزان مصرف ماهی در بین خانوارهای شهر ارومیه میباشد . داده های مورد نیاز با تکمیل پرسشنامه از 100 خانوار جمع آوری شد . برای انتخاب خانوارها از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده و فرمول کوکران استفاده شد .اطلاعات مورد نیاز، شامل مشخصات فردی، ساختار و سهم هزینه موادغذایی، ارزیابی نگرش مصرفکننده و آگاهی سامت توسط خانوارهای مورد مطالعه جمع آوری شد. به دلیل ماهیت تعداد دفعات مصرف گوشت ماهی، از مدل اجیت استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیرهای عاملهای مرتبط با سلیقه و قیمت تاثیر منفی و معنیدار بر میزان مصرف ماهی و متغیرهای درآمد، تحصیات، وجود افراد بیمار در خانواده، شاخص سامت و بسته بندی و داشتن برچسب تاثیر مثبت بر میزان مصرف ماهی توسط خانوارهای شهر ارومیه دارد. با توجه به یافته های پژوهش شناخت دقیق رفتار و گرایش مصرف کنندگان میتواند راهکارهای مناسبی را برای برنامه ریزی مناسب تر و جهت دهی به برنامه های ساانه و تامین عرضه دلخواه خریداران ارایه داده و بازاری پویا را فراهم کند.

نویسندگان

محمدخداوردیزاده
محمد خداوردیزاده

گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه

فرنازحسن زاده
فرناز حسن زاده

گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه

محمدکاووسی
محمد کاووسی

گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت