ارتباط مدیریت اثربخش و ارتباطات سازمانی با پویایی سازمانی کارشناسان ورزشی وزارت ورزش و جوانان

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 420

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ASSH02_441

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1397

چکیده مقاله:

هدف: با توجه به اهمیت مدیریت کارآمد و مطلوب در سازمان ها، هدف اصلی پژوهش بررسی ارتباط مدیریت اثربخش و ارتباطات سازمانی با پویایی سازمانی کارشناسان ورزشی وزارت ورزش و جوانان است.روش شناسی: روش تحقیق از نظر هدف کاربردی، از نظر اجرا پیمایشی و از جهت روابط بین متغیرها از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارشناسان ورزشی وزارت ورزش و جوانان به تعداد 180 نفر و نمونه آماری به تعداد 118 نفر تعیین شد، که به جهت اطمینان پذیری از برگشت پرسشنامه تعداد 130 پرسشنامه توزیع گردید و از بین اعضای نمونه تعداد 118 پرسشنامه که بطور کامل تکمیل گردیده بود مورد تحلیل قرار گرفت و سایر پرسشنامه به دلیل ناقص بودن از فرآیند استخراج داده ها کنار گذاشته شدند. برای جمع آوری داده های مورد نیاز از سه پرسشنامه مدیریت اثربخش محقق ساخته، پویایی سازمانی قره خانی (1394) و پرسشنامه استاندارد ارتباطات سازمانی پیوپل پلاس(2016) استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان داد بین مدیریت اثربخش و پویایی سازمانی کارشناسان ارتباط معنی داری وجود دارد. بین ارتباطات سازمانی و پویایی سازمانی ارتباط معنی داری وجوددارد. مدیریت اثربخش و ارتباطات سازمانی پیش بین معنی داری برای پویایی سازمانی کارشناسان وزارت ورزش و جوانان هستند.نتیجه گیری: مدیریت اثربخش و ارتیاطات سازمانی سبب ارتقاء سطح پویایی سازمانی و بهبود بهره وری و عملکرد محیطی سازمان می گردد.

نویسندگان

نیما ماجدی

استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، ایران

جمال شایگان

دانشجوی دکتری مدیریت ورزش، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، ایران

حسام زروج

دانشجوی دکتری مدیریت ورزش، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، ایران