بررسی ارتباط بین سبک مدیریت مدیران با عملکرد شغلی داوران لیگ برتر با نقش میانجی گری اخلاق حرفه ای

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 416

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ASSH02_373

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1397

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین سبک مدیریت مدیران با عملکرد شغلی داوران لیگ برتر فوتبال با نقش میانجی گری اخلاق حرفه ای صورت پذیرفت.روش کار: پژوهش حاضر از نظراستراتژی همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه داوران لیگ برتر فوتبال می باشد، که طبق آخرین اطلاعات فدراسیون فوتبال تعداد 217 نفر می باشد. از آنجا که تعداد جامعه آماری محدود می باشد، نمونه آماری برابر جامعه و به صورت کل شمار در نظر گرفته شد. در این پژوهش از 3 پرسشنامه استفاده شد. پرسش نامه ها بر اساس مقیاس 5 ارزشی لیکرت تنظیم گردیده و برای تجریه و تحلیل داده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغییره با استفاده از نرم افزار spss نسخه 20 انجام می شود.یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد بین سبک مدیریت مدیران با عملکرد شغلی داوران لیگ برتر رابطه مستقیم و معنا داری وجود دارد و فرضیه پژوهش تایید می شود. بین اخلاق حرفه ای با عملکرد شغلی داوران لیگ برتر رابطه مستقیم و معنا داری وجود دارد و فرضیه پژوهش تایید گردید.نتیجه گیری: از متغیرهای سبک مدیریت و اخلاق حرفه ای که در بهره وری تاثیر داشته است، به ترتیب متغیر سبک مدیریت و اخلاق حرفه ای بوده است. این دو بعد نقش اساسی در تقویت عملکرد شغلی داوران لیگ برتر داشته است. که حدود 64.5 درصد واریانس متغیر عملکرد شغلی داوران لیگ برتر مربط به این دو متغیر(سبک مدیریت و اخلاق حرفه ای) بوده است.

نویسندگان

ایمان کهیش

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی ، گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، مرودشت، ایران.

وحید رفیعی ده بیدی

استادیار، گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، مرودشت، ایران.