برسی ارتباط بین سبک مدیریت مدیران با عملکرد شغلی داوران لیگ برترفوتبال

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 398

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ASSH02_374

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1397

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین سبک مدیریت مدیران با عملکرد شغلی داوران لیگ برتر فوتبال صورت پذیرفت..روش کار: پژوهش حاضر از نظراستراتژی همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه داوران لیگ برتر فوتبال می باشد، که طبق آخرین اطلاعات فدراسیون فوتبال تعداد 217 نفر می باشد. از آنجا که تعداد جامعه آماری محدود می باشد، نمونه آماری برابر جامعه و به صورت کل شمار در نظر گرفته شد. در این پژوهش از 3 پرسشنامه استفاده شد. پرسش نامه ها بر اساس مقیاس 5 ارزشی لیکرت تنظیم گردیده و برای تجریه و تحلیل داده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغییره با استفاده از نرم افزار spss نسخه 20 انجام می شود..یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد بین سبک مدیریت مدیران با عملکرد شغلی داوران لیگ برتر رابطه مستقیم و معنا داری وجود دارد و فرضیه پژوهش تایید می شود. نتیجه گیری: می توان اذعان داشت که از ابعاد سبک مدیریتی که در بهره وری تاثیر داشته است، به تربیب متغیر سبک مدیرت مشورتی و سبک مدیریت مشارکتی بوده است. این دو بعد نقش اساسی در تقویت عملکرد شغلی داوران لیگ برتر داشته است. که حدود 55درصد واریانس متغیر بهره وری در شرکت مرتبط به این دو متغیر(سبک مدیرت مشورتی و سبک مدیریت مشارکتی) بوده است.

نویسندگان

ایمان کهیش

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی ، گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، مرودشت، ایران

حسن رستگارمنش

کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، آموزش وپرورش، اداره آموزش و پرورش شهرستان مرودشت، مرودشت، ایران.

وحید رفیعی دهبیدی

استادیار، گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، مرودشت، ایران

آرام کهیش

کارشناس گرافیک،آموزش و پرورش،اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 شیراز،شیراز، ایران.