ارزیابی روش های تجربی محاسبه تبخیر در منطقه ملایر

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 483

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CGEI03_023

تاریخ نمایه سازی: 1 دی 1397

چکیده مقاله:

تبخیر به عنوان یکی از فرآیندهای مهم و تاثیر گذار در چرخه آب در مطالعات هواشناسی، هیدرولوژی، سازه های آبی و کشاورزی از اهمیت زیادی برخودار است. در این تحقیق با استفاده از آمار هواشناسی روزانه شهرستان ملایر طی سال های 1390 تا 1394، تبخیر از سطح آزاد با استفاده از هشت معادله تجربی میر، هفنر، شاهتین، ایوانوف،تیچوموروف، پنمن، مارسیانو و روش سازمان عمران خاک آمریکا (USBR) محاسبه شد. مقایسه نتایج هر یک از روش ها با استفاده از پارامترهای خطاسنجی جذر میانگین مربعات خطا (RMSE)، انحراف نتایج (MBE) و حداکثر خطا (ME) صورت گرفت. نتایج نشان داد که روش ایوانوف دارای کمترین خطا و روش USBR و شاهتین دارای بیشترین خطا در برآورد تبخیر منطقه مورد مطالعه می باشند. همچنین با ایجاد رابطه رگرسیونی بین تبخیر برآورد شده از هر روش و تبخیر اندازه گیری شده از تشت مشخص گردید در کلیه روش ها همبستگی خوبی بین تبخیر برآوردی و تبخیر اندازه گیری شده وجود دارد، لیکن میزان این ارتباط در روش ایوانوف از همه بیشتر بود (0/884=r). در نهایت با درنظر گرفتن حداقل مقدار آماره های خطاسنجی و حداکثری ضریب همبستگی، اولویت روش های مختلف برآورد تبخیر در منطقه به ترتیب ایوانوف، تیچوموروف، میر، پنمن، مارسیانو، هفنر، شاهین و روش سازمان عمران خاک آمریکا می باشد.

نویسندگان

سعید یوسفی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ملایر

مریم بیات ورکشی

استادیار گروه علوم و مهندسی خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ملایر