CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

ارزیابی روش های تجربی محاسبه تبخیر در منطقه ملایر

عنوان مقاله: ارزیابی روش های تجربی محاسبه تبخیر در منطقه ملایر
شناسه ملی مقاله: CGEI03_023
منتشر شده در سومین کنگره بین المللی جامع محیط زیست ایران در سال 1397
مشخصات نویسندگان مقاله:

سعید یوسفی - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ملایر
مریم بیات ورکشی - استادیار گروه علوم و مهندسی خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ملایر

خلاصه مقاله:
تبخیر به عنوان یکی از فرآیندهای مهم و تاثیر گذار در چرخه آب در مطالعات هواشناسی، هیدرولوژی، سازه های آبی و کشاورزی از اهمیت زیادی برخودار است. در این تحقیق با استفاده از آمار هواشناسی روزانه شهرستان ملایر طی سال های 1390 تا 1394، تبخیر از سطح آزاد با استفاده از هشت معادله تجربی میر، هفنر، شاهتین، ایوانوف،تیچوموروف، پنمن، مارسیانو و روش سازمان عمران خاک آمریکا (USBR) محاسبه شد. مقایسه نتایج هر یک از روش ها با استفاده از پارامترهای خطاسنجی جذر میانگین مربعات خطا (RMSE)، انحراف نتایج (MBE) و حداکثر خطا (ME) صورت گرفت. نتایج نشان داد که روش ایوانوف دارای کمترین خطا و روش USBR و شاهتین دارای بیشترین خطا در برآورد تبخیر منطقه مورد مطالعه می باشند. همچنین با ایجاد رابطه رگرسیونی بین تبخیر برآورد شده از هر روش و تبخیر اندازه گیری شده از تشت مشخص گردید در کلیه روش ها همبستگی خوبی بین تبخیر برآوردی و تبخیر اندازه گیری شده وجود دارد، لیکن میزان این ارتباط در روش ایوانوف از همه بیشتر بود (0/884=r). در نهایت با درنظر گرفتن حداقل مقدار آماره های خطاسنجی و حداکثری ضریب همبستگی، اولویت روش های مختلف برآورد تبخیر در منطقه به ترتیب ایوانوف، تیچوموروف، میر، پنمن، مارسیانو، هفنر، شاهین و روش سازمان عمران خاک آمریکا می باشد.

کلمات کلیدی:
تبخیر، روابط تجربی، ایوانوف، تشت تبخیر

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/810365/