شناسایی شکستگی های داخلی پل خواجو با استفاده از روش GPR

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 575

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CISEG10_220

تاریخ نمایه سازی: 23 آذر 1397

چکیده مقاله:

در میان روشهای ژیوفیزیکی متداول، روش رادار نفوذی به زمین (GPR) قادر به آشکارسازی انواع ناهمگنی های زیر سطحی و نیز شناسایی انواع اهداف مدفون در اعماق کم میباشد. هدف از این مقاله شناسایی شکستگیهای پل خواجو با استفاده از روش GPR میباشد. برای این منظور از دو دستگاه GPR مدل GSSI در برداشت دادهها استفاده شد. دستگاه اول دارای یک آنتن با فرکانس مرکزی 350 MHz، و دستگاه دوم دارای دو آنتن با فرکانسهای مرکزی 300 و 800 MHz میباشد. با توجه به اینکه شکستگیها در مقاطع GPR با تغییر در قطبیت موج خود را نشان میدهند، این تغییر قطبش در مقاطع دیده شده و سپس با شکستگیهای مشاهده شده بر روی پل تطبیق داده شد. نتیجه ی کار این است که روش GPR در تشخیص شکستگیهای پنهان و همچنین مشخص نمودن عمق شکستگیهای آشکار به خوبی عمل مینماید و میتواند یک روش بسیار کارآمد برای کمک به مرمت آثار باستانی باشد.

نویسندگان

زهرا امیدی

کارشناسی ارشد، دانشکدهی مهندسی معدن، نفت و ژیوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

ابوالقاسم کامکارروحانی

دانشیار، دانشکدهی مهندسی معدن، نفت و ژیوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

علیرضا عرب امیری

دانشیار، دانشکدهی مهندسی معدن، نفت و ژیوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود