تاثیر بی ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی بر منابع و مصارف نظام بانکی ایران

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 363

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JIFB-3-5_002

تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1397

چکیده مقاله:

امروزه بانکها نقش بسیار مهمی در رشد و توسعه کشورها به عهده دارند. بانکها از ابتدای تاسیس دو وظیفه مهم و سنتی خود یعنی تجهیز و تخصیص منابع را بهعهده دارند. آنها از یک طرف سپرده های مردم را جمعآوری نموده و از طرف دیگر آن را به اشکال مختلف در خدمت تولید و اقتصاد کشور قرار میدهند. در انجام این وظایف بانکها با موانع درونی و بیرونی مختلف مواجه هستند که وظایف آنها را تحت تاثیر قرار داده است. از جمله عوامل بیرونی اثرگذار بر نظام بانکی، محیط بیثبات و نااطمینان اقتصاد کلان است. بیثباتی و نااطمینانی کلان اقتصادی نهایتا در دو متغیر اصلی هر اقتصاد، یعنی تولید و تورم تبلور مییابد. این تحقیق بهدنبال بررسی تاثیر نااطمینانی و بیثباتی متغیرهای کلان اقتصادی (تولید و تورم) بر منابع و مصارف نظام بانکی کشور، با استفاده از روشهای GARCH و مدل تصحیح خطا است.نتایج تحقیق نشان میدهد که تاثیر بیثباتی و نااطمینانی رشد تولید بر رشد منابع نظام بانکی (تجهیز منابع)، منفی و معنیدار و بر تخصیص منابع (رشد اعتبارات) مثبت و معنیدار است که این موضوع میتواند ریسک اعتباری بانکها را تشدید کند. همچنین در این مطالعه معنیدار بودن اثر منفی بیثباتی و نااطمینانی تورم بر جذب منابع و اثر مثبت آن بر تخصیص منابع مورد پذیرش قرار نگرفته است.

نویسندگان

حسن گلمرادی

عضو هیات علمی، موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

رضا محسنی

عضو هیات علمی، گروه علوم اقتصادی، دانشگاه شهید بهشتی

حسین گلمرادی

کارشناس ارشد اقتصاد