اثر پیچ خوردگی یک جانبه مچ پا بر آزمون های عملکردی - اجرایی و تعادل پویا و ایستای فوتبالیست ها و والیبالیست ها

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 647

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SMJ-3-9_010

تاریخ نمایه سازی: 23 آبان 1397

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر پیچ خوردگی یک جانبه مچ پا بر آزمون های عملکردی -اجرایی و تعادل پویا و ایستای فوتبالیست ها و والیبالیست هاست. بدین منظور 42 فوتبالیستو والیبالیست، در دو گروه سالم و آسیب دیده، در این پژوهش شرکت کردند. برای برآوردنقص های عملکردی - اجرایی در اجرا، از آزمون جهش به شکل هشت لاتین و جهش جانبیاستفاده شد. رکورد آزمودنی ها، با استفاده از کرونومتری با دقت 0/01 ثانیه ثبت شد. برایبرآورد تعادل آزمودنی ها آزمون تعادلی ستاره در هشت جهت و آزمون تعادل ایستا به کارگرفته شد. به منظور مقایسه بین گروه ها از آزمون تحلیل واریانس چندراهه ( 2 رشته ورزشی×2 گروه) و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد. نتایج نشان داد تعادل پویای ورزشکاران در همه جهت های آزمون ستاره در افراد اسپرین به طور معنی داری کمتر از افراد سالم است(p<0/05). همچنین بین امتیازات آزمون جهش به شکل هشت لاتین، جهش جانبی و تعادل ایستای در ورزشکاران گروه آسیب دیده و گروه سالم تفاوت معنی داری وجود دارد؛ بنابراین،پزشکان، متخصصان طب ورزشی، فیزیوتراپ ها، مربیان و تمام افرادی که به نوعی با سلامتیورزشکار در ارتباط اند می توانند به منظور پیشگیری، درمان و توان بخشی پیچ خوردگی مچ پااز نتایج این تحقیق استفاده کنند.

کلیدواژه ها:

پیچ خوردگی مچ پا ، تعادل ، آزمون عملکردی - اجرایی ، فوتبالیست ، والیبالیست

نویسندگان

علی مصطفی لو

عضو هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت

حمیدرضا قزلسفلو

عضو هییت علمی مجتمع آموزش عالی گنبد کاووس

هادی رحمانی

دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش دانشگاه گیلان