مطالعه نقش عدالت سازمانی در ماندگاری کارکنان سازمان امور مالیاتی زابل

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 600

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MGTCONF02_033

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1397

چکیده مقاله:

یکی از مهمترین وظایف مدیریت منابع انسانی سازمان ها، وظیفه حفظ نیروی انسانی است. به همین منظور هدف از این پژوهش، بررسی نقش عدالت سازمانی و ابعاد آن بر ماندگاری کارکنان در سازمان امور مالیاتی زابل می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داده ها، توصیفی _ پیمایشی ا ست. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان سازمان امور مالیاتی زابل می باشد که از بین آنها تعداد 150 نفر با استفاده از نمونه گیری قضاوتی انتخاب شدند. به منظور آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون چند متغیری استفاده شد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین عدالت سازمانی و ماندگاری کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (r=3/79). همچنین نتایج آزمون رگرسیون چندمتغیره نشان داد مولفه های عدالت تعاملی، عدالت رویه ای و عدالت توزیعی به ترتیب 3/50، 5/30 و 6/20 درصد از نمرات نظام ماندگاری را به طور جداگانه تبیین کردند. به عبارت دیگر، از بین مولفه های عدالت سازمانی، عدالت تعاملی بیشترین تاثیر و عدالت توزیعی کمترین تاثیر را بر روی ماندگاری کارکنان در جامعه مورد مطالعه داشته است.

نویسندگان

محمد قاسمی

دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

لیلا جهانتیغ

کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زابل