بررسی موانع فراروی اخلاق کاری کارکنان سازمان هواپیمایی کشوری

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 595

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AMSCONF05_172

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1397

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر با هدف بررسی موانع فراروی اخلاق کاری کارکنان سازمان هواپیمایی کشوری به روشهمبستگی صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق 350 نفر از کارکنان سازمان هواپیمایی کشوری در سال1395 بود که تعداد 183 نفر از آنها بر روش نمونه گیری تصادفی ساده و فرمول کوکران انتخاب شدند جهتجمع آوری داده ها، از دو پرسشنامه موانع فراروی اخلاق کاری کارکنان و اخلاق کاری استفاده شده است کهپایایی آنها از طریق ضریب آلفای کرونباخ برابر 0/84 بدست آمد. جهت تحلیل داده ها از آزمون رگرسیون چندگانه با ورد همزمان استفاده گردید. نتایج آزمون رگرسیون چندگانه با ورد همزمان نشان داد که موانعفردی (کانون کنترل، عدم اعتماد بر نفس، نداشتن انگیزه)، موانع سازمانی (نوع فرهنگ سازمانی، نبودسرمایه اجتماعی و موانع مدیریتی)، موانع محیطی (قوانین و مقررات، نبود حمایت های اجتماعی، شرایطکار)، بر اخلاق کاری تاثیر منفی و معکوسی دارند. آزمون فریدمن حاکی از آن است که رتبه بندی موانعفردی فراروی اخلاق کاری، بر ترتیب شامل (نداشتن انگیزه، کانون کنترل و عدم اعتماد به نفس)، موانعسازمانی فر (نوع فرهنگ سازمانی، موانع مدیریتی و نبود سرمایه اجتماعی)، موانع محیطی (نبود حمایت هایاجتماعی، قوانین و مقررات و شرایط کار، می باشد.

نویسندگان

کاوه تیمورنژاد

عضو هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

شهناز علی بابایی

کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیک