بررسی تاثیر جو اخلاقی کار بر عملکرد خدمات به مشتریان فعال و تعهد عاطفی با در نظر گرفتن نقش میانجی سیاست های سیستم پاداش (مطالعه موردی: وزارت کار و رفاه اجتماعی)

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 773

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FINMGT07_005

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با بررسی تاثیر جو اخلاقی کار بر عملکرد خدمات به مشتریان فعال و تعهد عاطفی با در نظر گرفتن نقش میانجی سیاست های سیستم پاداش در وزارت کار و رفاه اجتماعی صورت گرفته است. بنابراین در ابتدا به بررسی ادبیات موضوع و پژوهش های انجام شده داخلی و خارجی پرداخته شد تا مبانی اولیه در تدوین پیش فرض های لازم برای سازه های این مدل فراهم آید. براساس مطالعات انجام گرفته سازه های این مدل شامل جو اخلاقی کار، عملکرد خدمات به مشتریان فعال، تعهد عاطفی و سیاست های سیستم پاداش میباشند. برای گردآوری داده های مربوط به سنجش متغیرهای تحقیق از یک پرسشنامه استاندارد استفاده شده است که عملکرد خدمات به مشتریان فعال شامل 4 سوال، جو اخلاقی کار شامل 10 سوال، سیاست های سیستم پاداش شامل 4 سوال و تعهد عاطفی شامل 5 سوال است. برای بررسی روایی پرسشنامه از روش اعتبار محتوا استفاده شده است. برای محاسبه پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که 0/897 شده و پایایی پرسشنامه بسیار مطلوب ارزیابی گردیده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان و کارشناسان با سابقه وزارت کار است. پس از اطمینان از روایی و پایایی مقیاس های طراحی شده براساس محاسبات انجام شده، پرسشنامه ها در نمونه ای به حجم 189 نفر توزیع شد. تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده با استفاده نرم افزار آماری AMOS و spss صورت گرفته است. با توجه به بررسی فرضیات پژوهش، نتایج تحقیق حاکی از آن است که سیاست سازمانی در زمینه رابطه بین جو اخلاقی کار و متغیرهای عملکرد خدمات به مشتریان فعال و تعهد عاطفی نقش میانجی ایفا می کند.

کلیدواژه ها:

تعهد عاطفی ، جو اخلاقی کار ، سیاست های سیستم پاداش ، عملکرد خدمات به مشتریان فعال

نویسندگان

آدینه حسین عمویی

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نوشهر، استان مازندران