کاربرد چهارچوب آلی فلزی جدید به منظور ساخت میکرو استخراج فاز جامد جهت اندازه گیری آلاینده های محیط زیست

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 878

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NSCONF01_053

تاریخ نمایه سازی: 13 مهر 1397

چکیده مقاله:

در سالهای اخیر میزان استفاده از آفت کشها در محصولات کشاورزی به طور چشمگیری افزایش یافته است و به دلیل زمان کوتاه بین برداشت و فروش محصولات، یک روش سریع و کارآمد، به منظور نظارت بر باقی مانده ی آفتکشها در محصولات کشاورزی مورد نیاز است. کروماتوگرافی گازی و مایع روشهایی هستند که اغلب برای تعیین این ترکیبات به کار میروند. آنالیز مواد ذکرشده از نمونه هایی با ماتریس پیچیده نیازمند مرحله آماده سازی نمونه میباشد. میکرو استخراج فاز جامد (SPME)، یک روش آماده سازی نمونه حساس، سریع و ارزان قیمت است که با به کارگیری یک جاذب با سطح فعال بالا، راندمان استخراج آن بهبود مییابد. در این پژوهش از یک جاذب جدید با ساختار نانو و تخلخل بالا، با هدف تعیین مقادیر بسیار کم باقیمانده آفتکشها در محصولات کشاورزی استفاده شد. این جاذب نوعی چهارچوب آلی- فلزی (MOF) بر مبنای کاتیون روی و لیگاندهای 4و -4 بایپیریدین و 1و-4 بنزن دیکربوکسیلات (با اندازه ذرات و اندازه حفرات کمتر از 100 نانومتر) میباشد که به روش رفلاکس تهیه شد. پارامترهای موثر بر استخراج بوسیله روش طراحی آزمایش بهینه شده و نهایتا استخراج دیازینون و کلرپیریفوس با به کار بردن فیبرSPME تهیه شده درون محلول نمونه، تحت شرای بهینه انجام میشود. رنج خطی منحنی کالیبراسیون و حد تشخیص به ترتیب،mg/L 0 05-1 و 0 005 mg/L برای کلرپیریفوس و 0 005 -0 05 mg/L وmg/L 0 5-1 و 0 001 mg/L برای دیازینون، بدست آمد. همچنین درصدانحراف استاندارد نسبی 13 5 درصد برای کلرپیریفوس و 10 6 درصدبرای دیارینون حاصل شد.

کلیدواژه ها:

چهارچوب آلی- فلزی ، میکرواستخراج فازجامد ، آلاینده های زیست محیطی

نویسندگان

فاطمه آربندی

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه شیمی، دانشگاه قم، قم، ایران

سارا کاشف الغطاء

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه شیمی، دانشگاه قم، قم، ایران

بلقیس مشعلاوی

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه شیمی، دانشگاه قم، قم، ایران

رضا علی زاده

استادیار شیمی تجزیه، گروه شیمی، دانشگاه قم، قم، ایران