رابطه بین استفاده از شبکه های اجتماعی با تغییرات هویت فرهنگی دختران دبیرستانی ناحیه 2 اصفهان

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 432

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

OSCONF02_040

تاریخ نمایه سازی: 30 شهریور 1397

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین استفاده از شبکه های اجتماعی با تغییرات هویت فرهنگی دختران دبیرستانی ناحیه 2 اصفهان بود. در این پژوهش از روش طبقه ای تصادفی استفاده شده است. جامعه آماری در این پژوهش کلیه دختران دبیرستانی ناحیه 2 اصفهان با تعداد 4300 نفر می باشد که 384 نفر به صورت تصادفی انتخاب شد، ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه ی محقق ساخته شامل 76 گویه بود که روایی صوری و محتوایی آن پس از بررسی و بیان نظرات داده شدند و توسط اساتید مجرب مورد تایید قرار گرفتند و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ پس از اجرای مقدماتی 83/. تعیین گردید. یافته ها و نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که رابط بین شبکه های اجتماعی با باورهای مذهبی 3/23، با ارزش های فرهنگی 4/07، با آداب و رسوم 4/01، با زبان 4/17، با میراث و نمادهای فرهنگی 3/42، با هنجارهای فرهنگی 4/44، که در تمام موارد در سطح (0/05> p) رابطه از میانگین فرضی 3 بالاتر بوده است و داده ها توسط نرم افزار spss در دو بخش توصیفی و استنباطی، تحلیل و پردازش شده است. همچنین نتایج حاصل از ضریب پیرسون نشان داد که بین استفاده از شبکه های اجتماعی با باورهای مذهبی (0/139-) و میراث فرهنگی (0/154-) و زبان (0/142-) رابطه معنادار بوده و بین استفاده از شبکه های اجتماعی با ارزش های فرهنگی (046.-) و آداب و رسوم (0/075-) و هنجارهای فرهنگی (0/011) و ویژگی های جمعیت شناسی رابطه معناداری وجود نداشت.

نویسندگان

مینا سنمار

دانشجوی دکتری علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد