بررسی تاثیر کیفیت فضای تعاملات اجتماعی بر تجلی خلاقیت دانشجویان(نمونه موردی: دانشگاه تهران)

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 515

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CAUCONF01_1061

تاریخ نمایه سازی: 30 شهریور 1397

چکیده مقاله:

موضوع این پژوهش مطالعه رابطه کیفیت مندی فضای تعاملی با ارتقاء خلاقیت دانشجویان در فضاهای دانشگاهی است. مولفه ها بسیاری از قبیل نوع فضا، تنوع کارکردی و میزان تعاملات اجتماعی در فضا در بروز خلاقیت موثر هستند، مساله این پژوهش ناظر بر این موضوع می باشد که در طراحی فضاهای دانشگاهی به نقش و اهمیت آن، در ارتقا میزان خلاقیت های دانشجویان توجه چندانی نمیشود. در این مقاله با تدوین مدل نظری چگونگی تاثیر فضای تعاملی بر ارتقا خلاقیت دانشجویان الگوهای کلی طراحی فضاهای تعاملی دانشگاهی و در چاچوب نظریه مکان پایدار بررسی میشود.روش تحقیق شامل مطالعه توصیفی و پیمایشی است. که در مرحله اول با تدوین معیارهای مستخرج از دیدگاه نظریه پردازان در رابطه با خلاقیت چارچوب نظری پژوهش تهیه شده، و در قسمت دوم با تهیه پرسشنامه و برداشتهای میدانی و تجزیه و تحلیل داده ها نسبت به آزمون چارچوب نظری اقدام شده است. تحلیل داده های بدست آمده نشان میدهد، فضاهای جمعی با ویژگیهایی چون دسترسی آسان، سبزینگی بالا، توجه به مولفه های اقلیمی، ایجاد فعالیتهای متنوع و فراهم آوردن امکان ارتباط کارآمد، از کیفیت فضایی بالایی برخوردار است و به بروز خلاقیت در افراد کمک میکند.

نویسندگان

جواد دیواندری

استادیار گروه معماری دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

منصور یگانه

استادیار گروه معماری دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

شاداب مباشری

دانشجوی فوق لیسانس مهندسی معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران