بررسی رابطه خودکارآمدی با امید به زندگی و خلاقیت فردی در مبتلایان به ایدز شهرستان شیراز سال 1394

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 912

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PSYCHI01_195

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

چکیده مقاله:

خودکارآمدی مفهومی است که به احساس شایستگی و کفایت شخصی در مورد سطح توان فرد دلالت داشته و بر نحوه مقابله فرد با زندگی تاثیر می گذارد. هدف از انجام این مطالعه بررسی رابطه بین خودکارآمدی و امید به زندگی و خلاقیت فردی بیماران مبتلا به ایدز در شهرستان شیراز بوده است. نمونه ی آماری پژوهش موردنظر به تعداد 276 نفر از مبتلایان به ایدز در شیراز بودند که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای در دسترس انتخاب شدند ابزار مورد استفاده در این تحقیق آزمون خلاقیت عابدی و پرسشنامه ی مقیاس خودکارآمدی شرر، و پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر استفاده شده است و به شیوه ی همبستگی اجرا شد. بین خودکارآمدی و امید به زندگی و خلاقیت فردی بیماران HIV رابطه معنی داری وجود دارد. به منظور بررسی این فرضیه از رابطه همبستگی استفاده شده که نتایج آن در زیر آمده است. بر اساس جدول بین امید به زندگی و خودکارآمدی رابطه ای مثبت وجود دارد(p<0/001 و r=/32) و هچنین امید به زندگی و حلاقیت نیز رابطه ای مثبت و معنادار وجود دارد. نتایج تحقیق نشان داد که با توجه به اینکه p بدست آمده برای رابطه خلاقیت و خود کارآمدی با توجه به اینکه این آماره بزرگتر از 050/ است رابطه ای بین این دو متغیر وجود ندارد. بین خلاقیت و امید به زندگی نیز رابطه ای مثبت و معنی دار وجود دارد، بدین معنی که افزایش در امید به زندگی خلاقیت را به دنبال داشته و افزایش خلاقیت سبب افزایش امید به زندگی در این بیماران خواهد شد.

نویسندگان

آرمین محمودی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یاسوج

هاجر محمدی

کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یاسوج