بررسی میزان سواد اطلاعاتی کتابداران کتابخانه های شهر اهواز و تاثیر آن بر توسعه خدمات کتابخانه ای

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 956

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EPSCONF06_009

تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1397

چکیده مقاله:

هدف از مطالعه حاضر بررسی میزان سواد اطلاعاتی کتابداران کتابخانه های عمومی شهر اهواز و تاثیر آن بر توسعه خدمات کتابخانه ای بود. روش پژوهش توصیفی-پیمایشی و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کتابداران شهر اهواز بودند. با توجه به اینکه حجم جامعه آماری 70 نفر بوده است، از نمونه گیری چشم پوشی و از مجموع 15 کتابخانه عمومی و تخصصی شهر اهواز با 70 نفر از کتابداران مصاحبه ساختمند با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته با تامین روایی و پایایی ابزار تحقیق انجام شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که؛ (1 تقریبا در اکثر شاخص و مولفه های سواد اطلاعاتی (جز شاخص سواد اطلاعاتی، توانایی تشخیص نیازهای اطلاعاتی و مهارتهای جستجو و دسترسی) میزان سواد اطلاعاتی پاسخگویان در حد متوسط و یا پایینتر از متوسط ارزیابی شده است، (2 میزان سواد اطلاعاتی پاسخگویان تنها بر حسب تحصیلات با همدیگر تفاوت معنادار دارد و در سایر موارد تفاوتهای گزارش شده معنادار نیست و (3 متغیر مستقل پژوهش (سواد اطلاعاتی) و مولفه های آن (مهارتهای کتابخانهای و مهارتهای فناوری اطلاعات) ؛ 10,8 درصد از واریانس متغیر وابسته پژوهش یعنی توسعه خدمات کتابخانهای را پیش بینی میکنند.

کلیدواژه ها:

سواد اطلاعاتی ، مهارت های سواد اطلاعاتی ، توسعه خدمات ، کتابخانه ، کتابداری

نویسندگان

معصومه فرامرزی

دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات کتابخانههای عمومی دانشگاه پیام نور واحد شیراز

فاطمه ارادی

دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات کتابخانههای عمومی دانشگاه پیام نور واحد شیراز