بررسی رابطه بین سبک زندگی اسلامی و باورهای مذهبی با سبک های هویت در نوجوانان مقطع سوم راهنمایی مناطق چهارگانه آموزش و پرورش شهر شیراز

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 493

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ESCONF03_142

تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1397

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر تبیین رابطه بین سبک زندگی اسلامی و باورهای مذهبی با سبک های هویت نوجوانان مقطع سوم راهنمایی در مناطق چهارگانه آموزش و پرورش شهر شیراز بود، همچنین تحقیق حاضر به لحاظ هدف جزو تحقیقات کاربردی بوده و به لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات در زمره تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر سوم راهنمایی مناطق چهارگانه آموزش و پرورش شهرشیراز که که در سال تحصیلی 1396 به تعداد 2700 نفر می باشد که 330 نفراز دانش آموزان به روش نمونه گیری خوشه ای چند مر حله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. بدین منظور از سه پرسشنامه، سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر ( 1997)، خود سنجی التزام عملی به اعتقادات اسلامی از نویدی ( 1376 )، پرسشنامه سبک هویت برزونسکی (1989) استفاده گردید. داده های حاصل از پرسشنامه ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین سبک زندگی و باورهای مذهبی با سبک هویت رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین سبک های هویت (اطلاعاتی، هنجاری، سردرگم اجتنابی) با مولفه های سبک زندگی(تغذیه، ورزش، مسیولیت پذیری در مورد سلامت، مدیریت استرس، حمایت بین فردی، خودشکوفایی) رابطه معناداری وجود دارد. بین باورهای مذهبی با مولفه های سبک های هویت (اطلاعاتی، هنجاری، سردرگم اجتنابی) رابطه معناداری وجود دارد.

نویسندگان

ستاره سیمی

کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.