تاثیر بازاریابی شهری بر توسعه سرمایه گذاری مدیریت شهری شهرداری بندر ماهشهر و بندر امام خمینی (ره)

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 462

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NHSC02_031

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر بازاریابی شهری بر توسعه سرمایه گذاری مدیریت شهری در شهرداری بندر ماهشهر و بندر امام خمینی انجام گرفته است. روش پژوهش مطالعه حاضر، توصیفی، همبستگی از نوع کاربردی میباشد. جامعه ی آماری این پژوهش شامل بین کارکنان شهرداری بندر ماهشهرو بندر امام خمینی میباشد، که براساس آماری که در سال 1395 از این شرکت گرفته شده، تعداد جامعه آماری این پژوهش برابر 287 نفر میباشد، که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 150 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای تحلیل داده های جمع آوری شده، جهت پایایی از روش ضریب آلفای کرونباخ و پایایی مرکب استفاده شده است، که مقادیر این آماره برای همه متغیرها بیش از 0/7 بوده و در نتیجه پرسشنامه دارای پایایی مورد نظر می باشد. جهت تحلیل فرضیه ها، از نرم افزار SPSS21 برای مدل رگرسیونی و از نرم افزار SmartPLS3.2.6 برای مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان میدهد، محیط شهری بر توسعه اقتصاد شهری و توسعه مدیریت شهری و توسعه درآمد شهری تاثیر مثبت دارد و محیط شهری بر توسعه مدیریت شهری تاثیر بیشتری دارد و رقابت پذیری بر توسعه اقتصاد شهری و توسعه مدیریت شهری و توسعه درآمد شهری تاثیر مثبت دارد و رقابت پذیری بر توسعه مدیریت شهری تاثیر بیشتری دارد.

کلیدواژه ها:

بازاریابی شهری ، توسعه اقتصاد شهری ، توسعه سرمایه گذاری مدیریت شهری

نویسندگان

محمود چاروسایی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی و کارشناس شهرداری بندر ماهشهر

عبدالعزیز راد درویش

علوم اقتصاد و رییس اداره امور اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان شهرداریهای و دهیاریهای کل کشور