رابطه بین چشم انداز زمانی و تاب آوری تحصیلی با اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,178

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MEAH01_489

تاریخ نمایه سازی:

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین چشم انداز زمانی و تاب آوری تحصیلی با اهمال کاری تحصیلی پرداخته شد. روش پژوهش از نوع توصیفی همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه دانش آموزان دختر شهر رشت می باشد که در نیمسال دوم تحصیلی 1396-1395 مشغول به تحلیل هستند. نمونه پژوهش شامل 180 نفر از دانش آموزان بودند که به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه بود از سه پرسشنامه مقیاس چشم انداز زمانی، مقیاس اهمال کاری سولومون و تاب آوری تحصیلی EPT استفاده شد. داده های حاصل از پرسشنامه با استفاده از روش رگرسیون و همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که بین چشم انداز زمانی و تاب آوری تحصیلی با اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان را پیش بینی کنند (P> 0/01). لذا می توان نتیجه گرفت که از طریق آموزش و اعمال روش های مدیریت زمان و درک چشم انداز زمانی، موجبات عملکرد تحصیلی بهتر و سلامت روانی دانش آموزان را فراهم آورد.

نویسندگان

زهرا روشنی

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی رشت

غلامحسین اعلایی

سرپرست پردیس امام علی (ع) دانشگاه فرهنگیان گیلان