بررسی رابطه بین اثربخشی سیستم های اطلاعاتی باکارایی کارکنان شهرداری کرمان

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 442

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SPCONF03_115

تاریخ نمایه سازی: 1 مرداد 1397

چکیده مقاله:

این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین اثربخشی سیستم های اطلاعاتی با کارایی کارکنان شهرداری کرمان انجام شده است. روش تحقیق بصورت توصیفی – همبستگی بوده، جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان مناطق چهارگانه شهرداری کرمان به تعداد 710 نفر میباشد. حجم نمونه برابر با 249 نفر بوده که بصورت طبقه ای تصادفی متناسب با حجم جامعه انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه شامل پرسشنامه اثربخشی سیستم های اطلاعاتی با روایی 0/92 و پایایی 0/871 و پرسشنامه کارایی با روایی 0/89 و پایایی 0/838 استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار spss20 انجام گرفته و از آماره های توصیفی و استنباطی مثل میانگین، انحراف معیار، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که بین اثربخشی سیستم های اطلاعاتی با کارایی کارکنان شهرداری کرمان رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد و همچنین بین برنامه ریزی و بودجه بندی، گزارش ده ی عملکرد مالی، کنترل هزینه و کنترل یکپارچه با کارایی کارکنان رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد و مهمترین پیش بینی کننده کارایی کارکنان، کنترل هزینه می باشد.

کلیدواژه ها:

سیستم های اطلاعاتی ، کارایی ، اثربخشی ، اثربخشی سیستم های اطلاعاتی

نویسندگان

منیژه بهبود

دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مدیریت دولتی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

علیرضا پیوند

استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران