پیش بینی روحیه کارآفرینی بر اساس هوش عاطفی و تسلط ربع های مغزی در دانشجویان پسر دانشگاه بیرجند

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 439

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PESSO02_264

تاریخ نمایه سازی: 2 تیر 1397

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر پیش بینی روحیه کارآفرینی بر اساس هوش عاطفی و تسلط ربع های مغزی در دانشجویان پسر دانشگاه بیرجند بود. روش پژوهش از نوع زمینه یابی و به روش همبستگی بود که در بین دانشجویان دانشگاه بیرجند اجرا شد. تعداد نمونه آماری که با استفاده از جدول مورگان به دست آمد، شامل 537 نفر بود. ابزار پژوهش سه پرسشنامه تسلط ربع های مغزی هرمن 1976 ، روحیه کارآفرینی هوشمندان مقدم 1390 و هوش عاطفی سیبریا شیرینگ 1996 بود. برای تحلیل یافته ها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف، رگرسیون ساده، رگرسیون چندگانه و آزمون T مستقل استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد، هوش عاطفی پیش بینی کننده مناسبی برای کارآفرینی دانشجویان دانشگاه بیرجند در سطح P<0.01 می باشد. همچنین ربع های مغزی A,B,D قادر به پیش بینی روحیه کارآفرینی دانشجویان دانشگاه بیرجند بودند، P<0.01 اما ربع مغزی C قادر به پیش بینی روحیه کارآفرینی دانشجویان دانشگاه بیرجند نبود. به طور کلی، توجه به متغیر هوش عاطفی و تسلط ربع های مغزی در فرایندهای منابع انسانی، تجزیه و تحلیل شغل، جذب، استخدام، آموزش، نگهداری و... می تواند به نتایجی مفید در ارتباط با گرایش کارآفرینانه افراد بیانجامد.

کلیدواژه ها:

روحیه کارآفرینی ، هوش عاطفی ، تسلط ربع های مغزی

نویسندگان

علی ثقه الاسلامی

استادیار دانشگاه بیرجند

ایمان محمدیان

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند

جعفر خوشبختی

دانشیار دانشگاه بیرجند