تاثیر خاک ورزی حفاظتی بر روی مصرف آب و کارآیی آن در زراعت گندم آبی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 515

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCFWM03_077

تاریخ نمایه سازی: 11 خرداد 1397

چکیده مقاله:

جهت مقایسه تیمار های خاک ورزی حفاظتی آزمایشی به صورت اسپلیت - پلات در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی طی دو سال زراعی 92 - 91 و 93- 92 انجام شد. فاکتور های اصلی آزمایش عبارت بودند از: الف- استفاده از گاوآهن برگرداندار+ دیسک (روش مرسوم)، ب- استفاده از چیزل پکر، ج- استفاده از گاو آهن مرکب و د- روش کشت مستقیم. فاکتور فرعی نیز شامل دور آبیاری 20 روز، دور آبیاری 25 روز و دور آبیاری 30 روز بود. درهر دو سال زراعی، عملیات خاک ورزی در قطعه زمینی که بقایای محصول ذرت علوفه ای(رقم SC- 704) در آن وجود داشت، بر اساس تیمار های آزمایش انجام شد. مصرف آب بر اساس دبی پمپ و میزان آب وارد شده به کرت اندازه گیری شد. در نهایت وزن هزاردانه، عملکرد و اجزای عملکرد و شاخص برداشت اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که روش خاک ورزی اثر معنی داری بر عملکرد دانه گندم در سطح 5٪ نداشت. صرف نظر از نوع خاک ورزی بیشترین و کمترین عملکرد در تیمار های آبیاری 20 و 30 روز به دست آمد. در روش خاک ورزی حفاظتی، عملکرد دانه خشک بین تیمار های آبیاری با دور آبیاری 25 روز و 20 روز، در سطح آماری 5٪ معنی دار نبود. اما در روش مرسوم، با اعمال تیمار آبیاری 25 روز در هکتار،کاهش عملکرد معنی داری مشاهده شد.

نویسندگان

فاطمه کیخایی

عضو هییت علمی بخش خاک وآب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، زابل. ایران

ابوالفضل هدایتی پور

عضو هیات علمی بخش فنی و مهندسی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی ،اراک، ایران