اثرات تاریخ و مقادیر کاربرد کاه و کلش گندم برخصوصیات بنه های دختری و گلانگیزی زعفران (Crocus Sativus L.) در سال دوم

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 430

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SAFRON-1-1_004

تاریخ نمایه سازی: 15 اردیبهشت 1397

چکیده مقاله:

به منظور بررسی تاثیر زمان پخش و مقادیر کاربرد کاه و کلش گندم بر شاخصهای مربوط به عملکرد بنههای دختری زعفران در سال دوم، آزمایشی در دو سال زراعی 1389-90 و 1390-1391 بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 15 تیمار و سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. تیمارهای آزمایش بر اساس پنج سطح کاربرد مالچ کلش گندم (شاهد (عدم پخش مالچ)، 2، 4، 6 و 8 تن در هکتار) در سه زمان (خرداد، مرداد و مهرماه) بهصورت پخش سطحی طراحی شدند. نتایج تجزیه واریانس در آزمایش حاکی از تاثیر معنیدار زمان پخش مالچ کلش گندم، مقادیر کاربرد مالچ و نیز اثر متقابل آنها بر تمامی شاخصهای کمی گل زعفران بود. بر اساس نتایج آزمایش، پخش مالچ کلش در مهرماه بیشترین تاثیر را در افزایش معنیدار تعداد گل در متر مربع و عملکرد گلتر و خشک زعفران (به ترتیب تا 46، 61 و 65 درصد)داشت. همچنین تمامی شاخصهای مورد مطالعه بنههای دختری زعفران بهطور معنیداری تحت تاثیر زمان پخش مالچ کلش گندم قرار گرفت. در بین تیمارهای مورد بررسی، بیشترین افزایش در عملکرد بنههای بیش از 12 گرم و عملکرد کل بنههای دختری زعفران در نتیجه کاربرد 8 تن مالچ کلش در مهرماه مشاهده شد. بهطوری که کاربرد تیمار ذکر شده در مقایسه با شاهد، عملکرد بنههای با وزن بیش از 12 گرم و عملکرد کل بنههای زعفران را بهترتیب تا 104 و 103 درصد افزایش داد.

نویسندگان

پرویز رضوانی مقدم

استادقطب علمی گیاهان ویژه، گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

علیرضا کوچکی

استادقطب علمی گیاهان ویژه، گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

عبداله ملافیلابی

عضوهییت علمی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی

سیدمحمد سیدی

دانشجوی دکتری اکولوژی گیاهان زراعی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد.