اثر سطوح مختلف پیکولینات کروم جیره برعملکرد تولید،هماتولوژی و سطوح لیپیدی کبد در ماهی طلال هندی Rastrelliger kanagurta

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 241

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_VTJ-30-3_019

تاریخ نمایه سازی: 15 اردیبهشت 1397

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر به منظور بررسی اثر سطوح غذایی پیکولینات کروم بر شاخصهای رشد )وزن نهایی و ضریب رشد ویژه، افزایش وزن به دست آمده وشاخص وضعیت(، تغذیه )ضریب تبدیل غذایی و نسبت بازدهی پروتیین(، هماتولوژی )هموگلوبین، تعداد گلبو لهای سفید و تعداد گلبو لهای قرمز( و سطوح لیپیدی کبد )کلسترول و تر یگلیسرید( ماهی طلال ) Rastrelliger kanagurta ( به مدت 60 روز صورت گرفت. در این مطالعه، تعداد 120 قطعه ماهی طلال با میانگین وزنی 01 / 1± 18 / 7 گرم در یک طرح کاملا تصادفی به چهار تیمار آزمایشی و سه تکرار ) با تعداد 10 قطعه در هر تکرار( تقسیم شدند و به ترتیب با رژی مهای غذایی حاوی صفر، 600 ، 800 و 1000 میکروگرم پیکولینات کروم بر کیلوگرم غذا مورد تغذیه قرار گرفتند. نتایج حاصله نشان داد که بالاترین وزن نهایی، ضریب رشد ویژه، شاخص وضعیت، نسبت بازدهی پروتیین، افزایش وزن به دست آمده و کمترین ضریبتبدیل غذا در تیمار حاوی 600 میکروگرم پیکولینات کروم بر کیلوگرم غذا مشاهده شدکه با تیمار شاهد دارای تفاوت معنی دار بود ) 05 / P> 0 (. سطوح تری گلیسرید و کلسترول کبد در تیمار حاوی 600 میکروگرم پیکولینات کروم بر کیلوگرم غذا کاهش معنی داری را در مقایسه با سایر تیما رها نشان داد P> 0/05( ( و بیشترین تعداد گلبو لهای سفید، گلبول های قرمز خون و میزان هموگلوبین در تیما رهای حاوی 600 و 800 میکروگرم پیکولینات کروم برکیلوگرم غذا مشاهده شد. تیمار حاوی 1000 میکروگرم پیکولینات کروم برکیلوگرم غذا بر کلیه شاخصهای رشد و هماتولوژی تاثیر نداشت ) 05 / .)P<0 در مجموع بر اساس نتایج این تحقیق، افزودن 600 و 800 میکروگرم مکمل غذایی پیکولینات کروم بر کیلوگرم جیره غذایی ماهی طلال به منظور بهبود شاخص های رشد، هماتولوژی و سطوح لیپید کبد در این ماهی پیشنهاد می شود

نویسندگان

پریا اکبری

گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران

سارا مکاری

گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران