تعیین اعتبار و پایایی پرسشنامه اضطراب آسیب ورزشی

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 449

فایل این مقاله در 26 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JEM-7-25_003

تاریخ نمایه سازی: 1 اردیبهشت 1397

چکیده مقاله:

هدف از انجام این تحقیق بررسی روایی و پایایی پرسشنامه اضطراب آسیب ورزشی بود. 237 ورزشکار مرد از رشته های ورزشی انفرادی و تیمی شامل کشتی آزاد و فرنگی، تکواندو، بدمینتون، فوتبال، بسکتبال، دوومیدانی، ووشو، کاراته، جودو، آمادگی جسمانی، اسکی، والیبال و به تعداد پراکنده از سایر رشته ها به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. سابقه ورزشی آن ها به طور میانگین 1±32 سال و سن 10±55 سال بود. پرسشنامه پس از ترجمه به فارسی و تایید ترجمه توسط چند متخصص، به ورزشکاران ارایه و سپس تحلیل شد. تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد مقدار ویژه در عامل های اول 5/876، دوم 2/101، سوم 2/028، چهارم 1/267، پنجم 1/155، ششم 1/114 بود. درصد واریانس تراکمی در کل 56/420 بود به طوری که درصد واریانس ها به ترتیب از دست دادن توانایی های ورزشی با 24/482 درصد، مایوس شدن افراد خاص از فرد با 8/754 درصد، آسیب دیدگی مجدد با 8/450 درصد، ادراک ضعیف فرد از خود با 5/280 درصد، از دست دادن حمایت اجتماعی 4/812 با درصد، اختلال تصور از خود با 4/642 درصد بود. بود. شاخص های برازش مدل با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی مشخص کرد که مقدار کای اسکویر برابر 553/40 در سطح معنی داری p=0/0 بود که با درجه آزادی مدل مستقل (276) فاصله داشت. شاخص نسبت کای اسکویر به درجه آزادی 3543/96 بود. همچنین شاخص برازندگی مقایسه ای برابر با (0/90) بود و شاخص برازش هنجار شده برابر با (0/84) و ریشه میانگین مجذور خطای برآورد برابر با (0/078) بود. به طورکلی تمامی شاخص های برازش مدل مطلوب بودند. پایایی درونی با آلفای کرونباخ 0/853 بود که قابل قبول و مطلوب است.

نویسندگان

زهرا سلمان

دانشیار گروه تربیت بدنی، دانشگاه علامه طباطبایی

زینب خسروی

کارشناس ارشد روان شناسی ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی

احسان زارعیان

استادیار گروه تربیت بدنی، دانشگاه علامه طباطبایی

بیتا آجیل چی

استاد گروه تربیت بدنی، دانشگاه علامه طباطبایی