میزان مصرف رسانه (تعاملی و غیرتعاملی) و رابطه ی آن با سبک زندگی، سازگاری اجتماعی و هویت اجتماعی کارکنان ادارات دولتی شهر همدان

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 664

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NAHC01_227

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1397

چکیده مقاله:

هدف اصلی این تحقیق، بررسی میزان مصرف رسانه (تعاملی و غیرتعاملی) و رابطه ی آن با سبک زندگی،سازگاری اجتماعی و هویت اجتماعی کارکنان ادارات دولتی شهر همدان بود. روش اجرای تحقیق، توصیفی- همبستگی بوده است. جامعه ی آماری این تحقیق، کلیه ی کارکنان ادارات دولتی شهر همدان بودند. روش نمونه-گیری تحقیق حاضر، با توجه محدودیتهای عملی در دسترسی به افراد از نوع نمونه گیری غیرتصادفی سهمیه ایبوده است که 378 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. لیکن پس از اجرای تحقیق تنها 372 پرسشنامه عودت دادهشد. ابزار گردآوری داده ها شامل آزمون سازگاری اجتماعی بل، پرسشنامه ی سبک زندگی میلر و اسمیت،پرسشنامه ی هویت اجتماعی صفاری نیا و روشن و پرسشنامه ی میزان مصرف رسانه بود. از آزمون های آماریرگرسیون چندگانه و همبستگی پیرسون استفاده شد. با توجه به یافته ها، بین میزان مصرف رسانه ای (تعاملی وغیرتعاملی) با سبک زندگی، هویت اجتماعی و سازگاری اجتماعی کارکنان ادرات دولتی شهر همدان رابطهوجود دارد (P≤0.01). بین سبک زندگی با مصرف رسانه ای (تعاملی و غیرتعاملی) کارکنان ادرات دولتی شهرهمدان رابطه ی معناداری وجود ندارد (P> 0.05). بین هویت اجتماعی با مصرف رسانه ای کارکنان ادرات دولتیشهر همدان رابطهی مثبت و معناداری وجود دارد (P≤0.01). بین سازگاری اجتماعی با مصرف رسانه ایکارکنان ادرات دولتی شهر همدان رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد (P≤0.01).

کلیدواژه ها:

مصرف رسانه (تعاملی و غیرتعاملی) ، سبک زندگی ، سازگاری اجتماعی ، هویت اجتماعی

نویسندگان

سمیه مهرانیان

دانش آموخته ی کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

احمدعلی جدیدیان

استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحدکنگاور

محمدرضا ذوقی پایدار

استادیار گروه روانشناس دانشگاه بوعلی سینا همدان