شیوع شناسی اعتیاد به شبکه های مجازی و رابطه آن با اهمال کاری و ویژگی ها شخصیتی دانش آموزان دختر متوسطه دوره دوم شهر کرمانشاه

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 453

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

WOMENURSD01_038

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1397

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف شیوع شناسی اعتیاد به شبکه های مجازی و رابطه آن با اهمال کاری و ویژگیها شخصیتی دانش آموزان دختر متوسطه دوره دوم شهر کرمانشاه میباشد، این پژوهش از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر متوسطه دوره دوم شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 95-96 مشغول به تحصیل بودند که این تعداد 2145 نفر بودند،از این تعداد با توجه به جدول مورگان 327 نفر به صورت تصادفی خوشهای چند مرحله ای انتخاب شدند . ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های اهمال کاری تحصیلی سو لومن و راثبلوم (1984)، پرسشنامه اعتیاد به شبکههای مجازی کیمبرلی یانگ و پرسشنامه پنج عاملی شخصیت رابرت مک گری کاستا - NEOPI-FF) فرم کوتاه 60سوالی )است. جهت تجزیهوتحلیل اطلاعات از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره به شیوه همزمان در نرم افزار Spss نسخه 24 استفاده شد. این پژوهش نشان داد 131 نفر یعنی 40/1 درصد از جامعه معتاد به شبکه مجازی بودند، 195 نفر یعنی 59/6 درصد در معرض اعتیاد به شبکه مجازی و تنها 1 نفر یعنی 3 درصد کاربر عادی بود.همبستگی مثبت و معناداری بین اعتیاد به شبکه های مجازی و اهمال کاری 0/422، توافق پذیر 0/629، وظیفه شناسی 0/641، برونگرایی 0/630، روان رنجور خی 0/553و تجربه پذیری 0/592 وجود داشت.

نویسندگان

خدیجه نوری

گروه روانشناسی عمومی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

احمدعلی جدیدیان

گروه روانشناسی عمومی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

داریوش امینی

گروه روانشناسی عمومی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.