بررسی تاثیر زمان کاشت بر روند پر شدن و عملکرد دانه در ژنوتیپ های گندم نان با استفاده از روش تجزیه آماری چندمتغیره در شرایط دیم

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 414

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJFCS-47-2_015

تاریخ نمایه سازی: 21 فروردین 1397

چکیده مقاله:

به منظور بررسی رابطه عملکرد دانه با صفات زراعی ژنوتیپهای گندم نان در زمانهای مختلف کاشت در شرایط دیم، آزمایشی بهصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در گنبدکاووس در سالهای زراعی 93-1391 اجرا شد. صفات مورد ارزیابی عبارت از: شمار سنبله در مترمربع، سرعت پر شدن دانه، دوره موثر پر شدن دانه، شمار دانه در سنبله، وزن هزاردانه، وزن دانه، عملکرد دانه، عملکرد زیستی و شاخص برداشت، بودند. تیمارهای زمان کاشت 11 و30 آذر، 19 دی، 8 و 28 بهمن و ژنوتیپهای گندم نان شامل: گنبد، کوهدشت، کریم و رگه (لاین)های 7 و 16 بودند. نتایج نشان داد که میانگین عملکرد دانه از 4956 کیلوگرم در هکتار در سال اول به 2833 کیلوگرم در هکتار در سال دوم (43 درصد) کاهش یافت. عملکرد دانه بالاترین همبستگی مثبت و معنیدار را به 93/0=r (داشت. نتایج تجزیه رگرسیون ** 97/0 =r (و مدت پر شدن دانه ( ** ترتیب با عملکرد زیستی (گامبهگام جلورونده نشان داد که عملکرد زیستی و شاخص برداشت، بیش از 99 درصد از تغییرپذیری عملکرد دانه را در گام اول توجیه کردند که نشاندهنده اهمیت بالای آنها در عملکرد دانه است. دوره پر شدن دانه از راه عملکرد زیستی با عملکرد دانه رابطه معنیداری داشت. دوره پر شدن دانه و عملکرد زیستی نقش موثری را در افزایش عملکرد داشتند و بنابراین میتوانند در گزینش رقمها و رگههای مناسب گندم دیم استفاده شوند.

کلیدواژه ها:

تجزیه علیت ، دوره پر شدن دانه ، روز- درجه رشد ، رگرسیون گام به گام و گندم نان

نویسندگان

رحمت اله محمدی گنبد

دانشجوی دکتری زراعت

مسعود اصفهانی

استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان

مظفر روستایی

دانشیار پژوهش، موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور

حسین صبوری

دانشیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گنبدکاووس