مقایسه مهارت های سرسختی ذهنی در دانشجویان دختر و پسر ورزشکار و غیر ورزشکار

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 615

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CASS01_021

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

امروزه، عملکرد مطلوب ورزشکاران حاصل ترکیب عوامل مختلف شامل آمادگی جسمانی و روانی است هدف از اجرای پژوهش حاضر مقایسه مهارت های سرسختی ذهنی در دانشجویان دختر و پسر ورزشکار و غیر ورزشکار بود. روش پژوهش استفاده شده از نوع تحقیقات کاربردی و علی مقایسه ای بود برای این منظور تعداد 120 نفر از دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار میانگین سنی، 25/00 و انحراف استاندارد 3/00 رشته های مختلف ورزشی به صورت داوطلبانه انتخاب شدند. شرکت کنندگان پرسشنامه سرسختی ذهنی گلبی و شیرد SMTQ 2009 را به منظور اندازه گیری سرسختی ذهنی تکمیل کردند. برای تحلیل داده های جمع آوری شده از روش های آماری در دو سطح توصیفی و استنباطی استفاده شد آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف استاندارد و همتاسازی گروه ها در متغیرهای دموگرافیک بود در سطح آمار استنباطی شامل تحلیل واریانس دوطرفه ورزشکار و غیر ورزشکار ×2 زن و مرد استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از وجود رابطه مثبت معنادار بین سرسختی ذهنی و جنسیت بود به طوری که سرسختی ذهنی در دختران بیشتر از پسران بود P=0/002 ، اما بین سرسختی ذهنی و ورزشکار بودن یا نبودن هیچ رابطه معناداری به دست نیامد P=0/07 سرسختی ذهنی با توجه به نوع جنسیت می تواند تغییر کند در حالی که با توجه به سطوح ورزشکار بودن یا نبودن ممکن است تغییر کند اما این تغییر چندان معنادار نخواهد بود، که این موضوع با توجه به نوع رشته و سطح ورزش ممکن است تغییر کند.

کلیدواژه ها:

سرسختی ذهنی ، دانشجویذان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار ، دانشجویان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار

نویسندگان

زینب خسروی

کارشناس ارشد روان شناسی ورزشی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت