مقایسه تاثیر هشت هفته تمریىات پیلاتز و ثباتی بر میزان انعطاف پذیری عضلات پشت، استقامت عضلات خم کننده و باز کننده تنه زنان مبتلا به کمر درد مزمن

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 541

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CASS01_007

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر مقایسه تاثیر هشت هفته تمرینات پیلاتز و ثباتی بر میزان انعطاف پذیری عضلات پشت، استقامت عضلات خم کننده و بازکننده تنه زنان مبتلا به کمر درد مزمن بود. بدین منظور تعداد 60 نفر از زنان مبتلا به کمردرد مزمن با میانگین سن 8/62±37/97 سال، وزن 10/70±64/91 کیلوگرم و قد 5/26±162/03 سانتی متر به صورت هدفدار در دسترس انتخاب و به طور تصادفی به سه گروه کنترل 20 نفر ، پیلاتز 20 نفر و ثباتی 20 نفر تقسیم شدند. دو گروه پیلاتز و ثباتی به مدت هشت هفته سه جلسه در هفته به مدت یک ساعت، تمرینات منتخب را زیرنظر مربی پیلاتز و حرکات اصلاحی دریافت کردند. متغیرهای انعطاف پذیری عضلات پشت، استقامت عضلات خم کننده و بازکننده تنه به ترتیب توسط آزمون خمش به جلو، ایتو و سورنسون انداز گیری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تی زوجی، تی مستقل و آزمون تعقیبی توکی برای تعیین اختلاف بین گروهی در سطح معنی داری P=0/05 استفاده شد. بین انعطاف پذیری عضلات پشت، استقامت عضلات خم کننده و بازکننده تنه در گروه کنترل قبل و بعد از هشت هفته از نظر آمادگی تفاوت معنی داری وجود ندارد ولی در گروه پیلاتز و ثباتی قبل و بعد از هشت هفته تمرین از نظر آماری تفاوت معنی داری وجود دارد با توجه به نتایج پژوهش حاضر تمرینات ثبات دهنده و پیلاتز باعث افزایش استقامت عضلات بخش مرکزی تنه شده که این عامل باعث بهبود نسبی کمردرد می گردد.

کلیدواژه ها:

تمرینات پیلاتز ، تمرینات ثباتی ، انعطاف پذیری عضلات پشت ، استقامت عضلات خم کننده و عضلات بازکننده

نویسندگان

سلیمه ممشلی

مدرس گروه تربیت بدنی، واحد مینودشت، دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت ایران

سیدامین حسینی

دانشجوی کارشناسی واحد مینودشت، دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت ایران