بررسی رابطه بین جو سازمانی با سکوت سازمانی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 701

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BCONF02_035

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1396

چکیده مقاله:

این مقاله با هدف تعیین ارتباط بین جو سازمانی با سکوت سازمانی کارکنان در سال 1395 انجام شد. جامعه آماری شامل 600 نفر از کارشناسان، مهندسان و مدیران شهرداری زنجان می باشد. برای برآورد حجم نمونه از جدول مورگان به مدد روش نمونه گیری نظامدار تصادفی، 234 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت توصیفی-همبستگی است. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه 20 سوالی جو سازمانی لیل ساسمن و سام دیپ و پرسشنامه 23 سوالی سکوت سازمانی دیمیتریس و وکولا بود که ضریب پایایی آنها با استفاده ازضریب آلفای کرانباخ به ترتیب 0/85 و 0/79 بدست آمد. . دادهها توسط آزمونهای آماری توصیفی، آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون و با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان داد که بین جو سازمانی با سکوت سازمانی کارکنان در شهرداری زنجان رابطه معنادار وجود دارد

کلیدواژه ها:

جو سازمانی ، سکوت سازمانی و شهرداری زنجان

نویسندگان

سیده الهام افتخاریان

کارشناسی ارشد گروه مهندسی مالی ایران

محمد خان محمدی

کارشناسی ارشد گروه حسابداری ایران

امیر لعلی سرابی

استادیارگروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نورایران