پیش بینی افسردگی در دانشجویان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 480

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MSEMSMED12_210

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1396

چکیده مقاله:

سابقه و هدف: افسردگی شایع ترین اختلال روانی در دنیا بوده و از بار بیماری بالایی برخوردار است. بااینکه دانشجویان معمولا از افراد برگزیده ی اجتماع محسوب می شوند، اما مطالعات نشان داده اند افسردگی در بین دانشجویان شایع و به عنوان یک بیماری ناتوان کننده بر عملکرد آکادمیک آن ها تاثیر دارد. با توجه به اینکه بسیاری از اختلال ها مانند افسردگی قابل پیش بینی، ارزیابی، تشخیص و مهم تر از همه قابل پیشگیری هستند؛ بنابراین انجام مطالعات جهت پیش بینی و شناسایی افراد آسیب پذیر و مشکوک به اختلال روانی افسردگی ضروری به نظر می رسد.مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی تحلیلی، 359 دانشجو با توجه به فرمول حجم نمونه کوکران با 3000N= (تعداد دانشجوهای در حال تحصیل) از دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان در سال 1395 انتخاب شدند. سپس اطلاعات با استفاده از پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و همچنین پرسشنامه های افسردگی بک و اضطراب بک از آن ها جمع آوری شدند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 19 و توسط آمار توصیفی و درخت تصمیم CART و با استفاده از معیارهای حساسیت، ویژگی، صحت و منحنی راک مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. یافته ها: از 359 دانشجوی مورد ارزیابی قرارگرفته 93 نفر (9/25 درصد) مبتلابه افسردگی و 266 نفر (1/74 درصد) سالم بودند. میانگین سنی شرکت کنندگان در این مطالعه 57/2 ±02/21 سال بود. با استفاده از درخت تصمیم میزان صحت پیش بینی 78 درصد، با حساسیت 78 درصد و ویژگی 73 درصد بود که متغیرهای مهم در پیش بینی مدل به ترتیب اضطراب، استفاده از اینترنت، درآمد و سن بودند. همچنین سطح زیر منحنی راک 66.4 درصد به دست آمد که نشان از عملکرد نسبتا خوب مدل در پیش بینی می باشد.نتیجه گیری: با توجه به شیوع نسبتا بالای افسردگی در بین دانشجویان باید تدابیری جهت پیش بینی عوامل مرتبط در بروز این اختلالات اتخاذ شود و مطالعات بیشتری دراین باره انجام شود. با توجه به عوامل موثر در پیش بینی افسردگی، تقویت مراکز مشاوره دانشجویی با توجه به حساسیت سنی دانشجویان، کم کردن تنش و اضطراب و همچنین برنامه ریزی مسیولین برای واگذاری کارهای دانشجویی و تسهیلات قرض الحسنه جهت رفع مشکلات مالی دانشجویان ضروری به نظر می رسد.

نویسندگان

داود فربد

گروه ریاضی، دانشکده مهندسی، دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان، قوچان، ایران

حامد جعفری

گروه ریاضی، دانشکده مهندسی، دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان، قوچان، ایران

حسین تیره

گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی،کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران